Sveriges 15 världsarv - allt du behöver veta

Av: 

Jennifer Berg Eidebo

Naturlandskapet Laponia är viktigt både på grund av sin natur och sin rika historia.
Naturlandskapet Laponia är viktigt både på grund av sin natur och sin rika historia.

Laponia

Urskog, samhällen från vikingatiden och hällristningar. I Sverige finns det 15 miljöer som är så enastående att de blivit uppsatta på Unescos världsarvslista. Här är landets alla natur- och kulturområden som blivit världsarv.

Kultur- och naturmiljöer som anses vara ojämförligt enastående och av stor betydelse för mänskligheten, det är världsarv. Vad som blir ett världsarv utses av Unescos världsarvskommitté. Sveriges första kulturarv var Drottningholms slott som fick äran 1991, men sedan dess har områden från norr till söder i landet blivit världsarv, här är hela listan.

Laponia

Fjäll, glaciär, myr och urskog, det präglas naturlandskapet Laponia av, och naturen är så gott som orörd. Laponia ligger i Lappland och är 9 400 kvadratkilometer stort. Fyra nationalparker och två naturreservat ryms i naturlandskapet som blev ett världsarv 1996. Världsarvet är ett kombinerat kultur- och naturområde då samer använder Laponia som betesmark till renar och har gjort så i hundratals år. Detta i kombination med det rika växt- och djurliv gör att Laponia är viktigt både kulturellt och naturmässigt.

– Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda den biologiska mångfalden. Området, som alltsedan förhistorisk tid har varit befolkad av samerna, är ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling, löd Världsarvskommitténs motivering.

Gammelstads kyrkstad

Människor som reste lång väg för att ta sig till kyrkan hade förr en fast punkt vid kyrkan i form av kyrkstugor och kyrkstall. Gammelstads kyrkstad utanför Luleå är landets bäst bevarade kyrkstad och består av 408 stugor. Världarvdområdet innefattar även bland annat kyrkan och de gamla stadskvarteren. Många av de kyrkstugor som fortfarande finns på platsen stod där redan 1817, och vissa kan vara upp mot 100 år äldre.

– Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö, var motiveringen när platsen upptogs på Unescos världsarvslista 1996.

Kyrkbyn var den fasta punkten för människor som hade långt till kyrkan.

Struves meridianbåge

På 1800-talet gjordes mätningar för att bestämma jordens storlek och form, vilket resulterade i Struves meridianbåge. Totalt sattes 265 mätpunkter upp, från Hammerfest i Norge till Ukrainas kust vid Svarta havet. 34 av dessa har fick 2005 världsarvsstatus och fyra av dessa ligger i Sverige. De 34 mätpunkter som ingår i världsarvet är markerade på olika sätt, bland annat med borrhål, kors eller obelisker.
Det var astronomen Freidrich Georg Wilhelm von Struve som upprättade kedjan av mätpunkter, vilken resulterade i den första välgjorda mätningen av meridian, som i sin tur var ett stort steg i forskningen om jorden.

– Struves triangelmätning av ett långt segment av en meridian har medverkat till att fastställa den exakta storleken och formen på jordklotet. Mätningen var ett stort steg framåt för vetenskapen. Mätningen av Struves meridianbåge är också ett gott exempel på samarbete mellan forskare i olika länder, lät motiveringen.

Höga kusten

Efter den senaste istiden och inlandsisens avsmältning har landhöjningar skett. De bästa spåren av dessa landhöjningar finns vid Höga kusten i Ångermaland, som höjts 285 meter och därmed överträffar andra platser. Landhöjningen har också format platsens natur som nu är säregen med bland annat höga klippor. Höga kusten är i dag ett populärt besöksmål för vandring. År 2000 blev platsen ett världsarv.

– Höga Kusten är en av de platser på jorden där landhöjning pågår efter inlandsisens avsmältning. Den isostatiska höjningen är väl illustrerad och områdets särprägel är omfattningen av landhöjningen, 285 meter, som överträffar andra platser. Området är typlokal för forskning om isostatisk landhöjning, ett fenomen som först bevisats och studerats här, så var världsarvskommitténs motivering.

Utsikt över havet från Skuleberget, som är en del av världsarvet Höga kusten.

Hälsingegårdar

Hälsingegårdarna, som kallas ”Decorated Farmhouses of Hälsingland” på engelska, är rikt utsmyckade byggnader i trä. Böndernas dekorerade bondgårdar från 1800-talet är exempel på svenskt byggande i Hälsinglands bondesamhälle. Gårdarna ser olika ut beroende på var de ligger och vilken period de är ifrån, och det finns cirka 1 000 hälsingegårdar i dag. Gemensamt är dock en förkärlek för stora byggnader och väggmålningar inomhus, vilka kallas hälsingemålningarna. Sju av dessa blev världsarv år 2012.

– De stora, imponerande Hälsingegårdarna med de rikt utsmyckade rummen för fest reflekterar en enastående kombination av timmerbyggande och folkkonsttradition, det välstånd och den sociala statusen hos de oberoende bönder som byggde dem och utgör höjdpunkten i en lång tradition i Hälsingland, löd motivationen.

Falun och Kopparbergslagen

Det historiska industrilandskapet runt Falun i Dalarna innefattar Falu koppargruva, innerstaden och bergsmanslandskapet runt staden. Industrin på platsen bidrog till att forma Sveriges moderna industrisamhälle och Falun blev ett världsarv år 2001.

– Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa, var motiveringen.

Industrin i Falun bidrg till att forma Sveriges industrisamhälle.

Engelsbergs bruk

Världens modernaste järnbruk under 1700- och 1800-talen, det låg i Västmaland. Engelsbergs bruk anlades 1681 och är förutom bruket även en herrgård, en park, ett kontor, arbetarbostäder och industribyggnader. Att ha kvar både byggnaderna och mycket av den tekniska utrusninge är ovanligt, och Engelsbruk är ensamt i Sverige med den graden av bevaring. Redan 1993 blev bruket en del av Unescos världsarvslista.

– Engelsbergs bruk är ett enastående exempel på ett industrikomplex från 1600- till 1800-talen med viktiga tekniska lämningar liksom intakta administrativa byggnader och bostadshus.

Birka och Hovgården

Mellan år 700 till år 900 fanns det ett vikingasamhälle vid namn Birka, och ett annat vid namn Hovgården. I slutet av 900-talet övergavs staden Birka av okända skäl. Men under tiden då staden var befolkad beräknas det ha bott mellan 700- 1000 personer på platsen och Birka kallas för Sveriges första stad. Birka ligger på ön Björkö och Hovgården på Adelsö, i Ekerö kommun. I dag finns runt 3 000 gravar på Björkö och fynd i dessa gravar kan berätta om samhället på platsen, bland annat att det var starkt hierarkiskt. Det sju hektar stora området av svart jord på Björkö vittnar även om platsen för bebyggelsen, och jorden är en fornlämning.
Hovgården, även kallas Adelsö kungsgård, var en plats för Svearikets styrning där det fanns en kungsgård. På platsen ligger i dag sju gravhögar, en av dem 45 meter i diameter och nästan sex meter hög, och man vet inte vad som finns inuti dem. Man tror dock att kungarna Björn, Olof och Erik vilar på platsen. Birka och Hovgården skrevs in på världsarvslistan 1993.

– Området som omfattar Birka och Hovgården är ett exceptionellt välbevarat vittnesbörd om de omfattande handelsförbindelser som vikingarna etablerade under två århundraden och som vittnar om en anmärkningsvärd ekonomisk och politisk expansion. Birka är ett unikt, komplett och oförstört exempel på en vikingatida handelsstad från tiden 700 – 900 e. Kr.

På 800-talet sändes en munk vid namn Ansgar till Birka för att kristna folket. Han grundade en kristen församling och en det finns korssmycken i gravar som visar att några blev kristna under tiden, men många fortsatte att dyrka nordiska gudar. 1834 restes Ansgarkorset till Ansgars minne.

Drottningholm

Sveriges första världsarv var Drottningholm på Lovön i Mälaren, som hamnade på listan redan 1991. På platsen finns Drottningholms slott, Kina slott, en slottspark och en slottsteater. Sedan 1981 har Kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia sin bostad i slottet. Vissa delar av parken och slottsbyggnaden är öppen för besökare och platsen är populär hos turister.

– Drottningholms slottsområde – med slott, teater, Kina slott och slottsparken – är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles som förebild och inspirationsskälla.

Drottningsholm är Sveriges första världsarv.

Skogskyrkogården

En kyrkogård där gravarna är omgivna av tallar, skog och arkitektur. Det är Skogskyrkogården i Enskede. Platsen beskrivs som en förebild för andra skogskyrkogårdar och sedan 1920 har begravningsplatsen brukats. 1914 startades en internationell arkitekttävling som Erik Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz vann och dessa två står bakom platsens arkitektur, som betraktas som en av de viktigaste platserna inom modern arkitektur. Arkitekterna valde att utgå fån naturen när de planerade kyrkogården. I dag är kyrkogården landets största med sina 100 000 gravplatser. Skogskyrkogården blev ett världsarv 1994.

– Skogskyrkogården, skapad av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan 1914 och 1940, är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett gestaltat kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av begravningsplatser i hela världen, lyder motiveringen.

Skogskyrkogården i Enskede utanför centrala Stockholm är den begravningsplats i Sverige med mest gravplatser.

Hällristningsområdet i Tanum

Bilder av brudpar, en beväpnad man, oxar och skepp finns inhuggna i bergshällarna i Tanum, Bohuslän. Hällristningarna är från bronsåldern och är en säregen lämning från den tiden. På Vitlyckehällen är nästan 300 figurer inhuggna i stenen och på Litsleby finns en ristning som är 2,3 meter lång. I dag har hällristningarna fyllts med röd färg så att de ska synas tydligare, men det är okänt om risningarna var fyllda med färg från början. 1994 skrevs området in på världsarvslistan.

– Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år.

Radiostationen Grimeton

År 1921 beslutades att Sverige skulle upprätta en trådlös telegrafförbindelse med USA. Sändarplatsen blev Grimeton i Varbergs kommun. 1924 var radiostationen färdigbyggd och samma år upprättades den första direkta radoförbindelsen mellan Sverige och USA. Under 1920-talet byggdes ett nätverk av liknande radiostationer runt om i världen, men endast Grimeton fungerar än i dag. Stationen är den enda körbara elektromekaniska sändaren i världen och anläggningen är bevarad med sina sex 127 meter höga antenntorn. Dessa går även att se från väg E6/E20. 2004 blev radiostationen ett världsarv.

– Varbergs radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget. Varbergs radiostation är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden.

Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona är en gammal örlogsstad som har sitt centrum på ön Trossö i Blekinge skärgård. Stadens stadsplan och äldre bebyggelse är ett världsarv. År 1680 grundades staden då det behövdes en flottbas i Södra Sverige. Örlog är ett ord som ursprungligen betydde edbrytning men vars betydelse blev krig, främst till sjöss. 1998 skrevs Karlskrona in på världsarvslistan med motiveringen:

– Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är det bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.

Karlskrona är en väl bevarad örlogsstad.

Södra Ölands odlingslandskap

Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stor alvaret är det som utgör världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Området är 56 000 hektar stort och marken har brukats sedan stenåldern. Det finns spår av byar, jordbruk och boskapsskötsel och världsarvet är av typen kulturarv.

– Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt.

Sedan stenåldern har Södra Ölands odlingslandskap brukats.

Hansestaden Visby

Visby på Gotland är ett exempel på bosättning som har överlevt och utvecklats genom tiderna. Staden har bevarats och stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna och de medeltida byggnaderna visar hur staden från sent 1200-tal var en viktig Hansestad. Hansor var sammanslutningar av beväpnade handelsskepp och i Visby bildades ”Det tyska Gotlandsfararesällskapet". 1356 bildades Hanseförbundet, och Visby blev en Hansestad. 1995 skrevs Visby in på Unescos världsarvslista.

– Visby är ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning, löd motiveringen.

Visby är en välbevarad stad där tecknen från tiden som Hansestad är tydliga.

Då blev de världsarv

 • Drottningholm: 1991
 • Engelsbergs bruk: 1993
 • Birka och Hovgården: 1993
 • Skogskyrkogården: 1994
 • Hällristningsområdet i Tanum: 1994
 • Hanestaden Visby: 1995
 • Laponia: 1996
 • Gammelstads kyrkstad: 1996
 • Örlogsstaden Karlskrona: 1998
 • Södra Ölands odlingslandskap: 2000
 • Höga kusten: 2000
 • Falun och Kopparbergslagen: 2001
 • Radiostationen Grimeton: 2004
 • Struves meridianbåge: 2005
 • Hälsingegårdar: 2012
Publisert:

LÄS VIDARE

Det perfekta biläventyret: Mälaren runt

ÄMNEN I ARTIKELN

Laponia

Skogskyrkogården

Falun

Drottningholm

Karlskrona

Öland

Luleå

MER OM RESA

25 platser att besöka i Sverige – från norr till söder

29 nya världsarv – här är hela listan

Hyra stuga i Sverige – allt du behöver veta

Det perfekta biläventyret: Mälaren runt

Listan - här är Sveriges bästa stränder

Fem saker att uppleva i Sverige i sommar

Bästkusten vinnaren när svenskarna tar semester

Så ska kronprinsessan firas på Victoriadagen

Båtluffa i Bohuslän- nu har det blivit enklare

Här är höstens nya flygrutter

Åk till mysiga Öland i sommar - 10 tips

Här är Sveriges bästa campingplatser

Bästa tipsen för en lyckad norrskensspaning

Här är Stockholms bästa julmarknader

Kust med över 1000 öar och levande världsarv

11 svenska gårdar värda att besöka

Linda tog sig genom alla Sveriges landskap

Här är Sveriges bästa turistboenden 2019

SJ lanserar nytt tågluffarkort för resor i Sverige

Magiska Gotland – naturen, havet och historien

Smultronställen och fina stränder i Bohuslän

Äventyr i Hälsingland för hela familjen

Solens, strändernas och vindarnas ö: Öland

Trenden: Avskilda boenden nära naturen