Läkare åtalad efter förlossningsdöd

Publicerad:
Uppdaterad:

Eksjö. En läkare har åtalats efter en förlossning som slutade i tragedi i maj 2011. Barnet avled och modern fick svåra skador i underlivet.

Socialstyrelsen vill att läkaren ska förlora sin legitimation.

Läkaren, som tidigare var anställd vid Höglandssjukhuset i Eksjö, åtalas för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Enligt åtalet, som lämnades in till Eksjö tingsrätt i dag, har läkaren av oaktsamhet orsakat barnets död och moderns skador.

Förlossningen var långsam och utdragen. Läkaren ska enligt vittnesmål från annan vårdpersonal ha valt bort kejsarsnitt och i stället använt sugklocka. Barnet avled i ett sent skede av förlossningen.

Läkaren ska fråntas sin läkarlegitimation, anser Socialstyrelsen i ett yttrande till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) sedan den granskat läkarens agerande efter en lex Maria-anmälan från sjukhusledningen. Socialstyrelsen är synnerligen kritisk till läkarens sätt att sköta förlossningen.

Flickan dog av bruten nacke och syrebrist, enligt chefsåklagare Stefan Edwardson vid åklagarkammaren i Jönköping.

Och det var följden av den utdragna förlossningen där en sugklocka användes i över en timme, trots att sjukhusets föreskrifter liksom medicinsk litteratur säger högst 20 minuter. När inte sugklockan hjälpte över gick han till att använda tänger.

– Ja, det är bland annat det jag lägger honom till last. Det strider mot anvisningarna, säger Edwardson.

Under förlossningen hade kvinnan önskat kejsarsnitt, men det hörsammades inte, enligt åklagaren.

Socialstyrelsen anser att läkaren "kraftigt överskridit" gränsen och han har inte handlagt förlossningens slutskede i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren har varit "grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke".

"Hans legitimation som läkare ska därför återkallas", skriver Socialstyrelsen i sin anmälan till HSAN i december förra året.

Om inte HSAN gör den bedömningen tycker Socialstyrelsen att läkaren i vart fall ska få en prövotid på tre år där hans yrkesutövning följs.

Under rättegången ska det också hållas en rad vittnesförhör med vårdpersonal och medicinsk expertis. En barnmorska ska vittna om att barnet visade livstecken efter att huvudet fötts fram.

En docent i obstetrik och gynekologi från Vetenskapliga rådet, som bedömt hur förlossningen gick till inom Socialstyrelsens lex Maria-utredning, ska också höras. Då handlar det om att styrka att läkaren varit oaktsam vid valet av förlösningsmetod genom att inte välja kejsarsnitt. Samt att det varit möjligt att göra ett kejsarsnitt ända tills barnets huvud kommit ut.

Läkaren förnekar brott och hävdar att han agerat efter den erfarenhet han har.

– Han har en väldigt lång erfarenhet och har arbetat i många år. Han säger att det som hänt är väldigt olyckligt men han har inte varit vårdslös, som åklagaren påstår, utan han har agerat efter sin erfarenhet, säger läkarens försvarare Ulrika Borg till TT.

– Men sedan har det hamnat i ett läge där det inte funnits någon annan utväg. Han har inte haft någon möjlighet att förhindra händelseförloppet. Han anser att han gjort en riktigt bedömning. Att det gick fel i slutändan är inget han kan lastas för, men han beklagar djupt det som hänt.

Det är sällan läkare åtalas för misstänkt brott i tjänsten. Oftast hanteras fel och misstag inom sjukvårdens egna institutioner som Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

– Det är mycket ovanligt med åtal mot läkare. Jag känner inte till något liknande åtal. Fallet med läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus handlade om ett uppsåtligt brott. Här handlar det om oaktsamhet, säger Stefan Edwardson.

Barnläkaren friades från dråpmisstanke efter en flerårig seg rättsprocess. Fälls läkaren för vållande till annans död kan straffet bli böter eller fängelse i högts två år. Förlorar läkaren sin legitimation kan det påverka påföljden i en eventuellt fällande dom.

TT

Publicerad: