Migrationsverket: 28 miljarder extra

INRIKES

Politik. Migrationsverket begär drygt 28,4 miljarder kronor extra för innevarande år och drygt 32 miljarder kronor extra för nästa år för att klara flyktingmottagandet.

Det är helt i linje med vad verket aviserade redan i oktober förra året. Orsaken är det stora antalet asylsökande som kommit det senaste året.

"Migrationsverket förvaltar nu ett system som hyser fler människor än det bor i Sveriges femte största kommun", konstaterar generaldirektören Anders Danielsson i budgetunderlaget till regeringen.

De stora utgiftsposterna är ersättningar och bostadskostnader. I den senaste budgeten anslås 12,5 miljarder kronor för i år. Migrationsverket bedömer dock behovet till 40,9 miljarder kronor. De extra pengar verket begär är alltså mer än dubbelt så mycket som anslogs i budgeten. Totalt beräknas kostnaden för migration och integration uppgå till 60,2 miljarder kronor i år, en fördubbling jämfört med budgeten.

Inte hållbart

– Det här är ju välkänd materia, och senast jag presenterade prognoser för de offentliga finanserna så låg liknande belopp inne i prognosen. Trots detta så ser de offentliga finanserna för 2016 helt ok ut. Underskottet ligger under 1 procent av BNP och utgiftstaken hålls, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

– Det här är en konsekvens av att det kom väldigt många 2015 och sökte asyl. Men bedömningen från regeringen var ju att det här inte är hållbart och det är därför vi vidtagit åtgärder för att få ned antalet asylsökande, säger hon.

Andra prognoser

Migrationsverket konstaterar i underlaget till regeringen att verksamheten är "mycket underfinansierat" vid ingången av 2016. Orsaken är att budgetramarna utgick från verkets prognos i juli 2015, då läget var ett annat. Nuvarande beräkningar utgår från den senaste prognosen i februari, då Migrationsverket gjorde tre bedömningar, 70 000, 100 000 och 140 000 asylsökande. Anslagsäskandet nu bygger på att det väntas 100 000 asylsökande under 2016

Vid sidan av detta finns redan 180 000 inskrivna i mottagningssystemet, varav 150 000 väntar på beslut från Migrationsverket.

TT