Etiklag skärps och förtydligas

INRIKES

Forskning. En ny Macchiarini-affär ska aldrig kunna hända igen. Nu skärper regeringen etikprövningslagen och förtydligar universitetens ansvar vad gäller forskning på människor.

Den gråzon som uppenbarligen funnits mellan forskning och sjukvård ska suddas ut. Att experimentera på patienter utan etiska tillstånd och utan att ansvarsfördelningen är tydlig och utan att något straffansvar delas ut i slutändan ska aldrig kunna hända igen.

– I Sverige ska det inte vara fritt fram att experimentera på människor. Det finns lagar och regler, men det har visat sig att dessa lagar och regler inte räcker till, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

Det är i kölvattnet av skandalen kring kirurgen Paolo Macchiarini och hans luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset som justitierådet Gudmund Toijer, på uppdrag av regeringen, har sett över etikprövningslagen. Trots att Paolo Macchiarini och hans kollegor bevisligen hade brutit mot ett flertal lagar och regler valde åklagaren i slutändan att lägga ner förundersökningen. Bland annat med hänvisning till att preskriptionstiden hade löpt ut.

Längre straff

Gudmund Toijer föreslår därför att straffskalan för brott mot etikprövningslagen bör skärpas från dagens max sex månader till två års fängelse. Därmed förlängs även preskriptionstiden till fem år.

Men han föreslår också en rad andra åtgärder för att förtydliga lagen. Bland annat, föreslår han, vill han ta bort det så kallade studentundantaget som hittills gjort det möjligt för studenter att experimentera utan att det behövs ett etiskt tillstånd.

Dessutom vill han att det ska bli ett krav att universitet och högskolor prövar den aktuella forskningen etiskt inom ett särskilt organ. Innan den dessutom prövas av den nya etikprövningsmyndighet som regeringen föreslagit.

– Det blir som en extra kontrollstation, säger Gudmund Toijer.

Flera åtgärder

Utöver detta finns även förslag som att kunskaper om etikprövning ska bli obligatoriska inslag i forskarutbildningen och att det ska bli tydligare vem som är ansvarig för den aktuella forskningen.

TT: Räcker dessa åtgärder för att vi inte ska få ett nytt "Macchiarinifall"?

– Vi ska göra allt för att detta inte ska kunna hända igen. Denna översyn är en del av flera andra åtgärder som regeringen också vidtagit, bland annat kommer universitetens möjlighet att avgöra vad som är oredlighet (forskningsfusk) att avskaffas. Det ska i stället en oberoende myndighet besluta om, säger Helene Hellmark Knutsson.

TT