Fler tar examen - men killarna på efterkälke

INRIKES

Utbildning. Allt fler elever tar gymnasieexamen inom tre år. Trenden är tydligast bland de som studerar vid yrkesprogrammen.

Samtidigt står det klart att kvinnor på de högskoleförberedande programmen lyckas bättre än männen.

Den sammanlagda ökningen ligger på 3,8 procentenheter under de senaste tre åren. Våren 2014 tog 71,4 procent av eleverna på de nationella gymnasieprogrammen examen vilket kan jämföras med 75,2 procent 2017. Mellan 2016 och 2017 låg ökningen på en procentenhet.

– Det är väldigt glädjande siffror när fler går ut gymnasieskolan med fullgod gymnasieexamen. Samtidigt är det fortfarande många som inte tar examen, så vi kan vara stolta men absolut inte nöjda, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) till TT.

Yrkeseleverna höjer sig

Enligt Torun Rudin, chef vid Skolverkets gymnasieenhet, beror de förbättrade resultaten bland annat på att elevernas meritvärden från grundskolan i dag ligger på en högre nivå.

– Det skulle kunna indikera att man är bättre förberedd inför sina gymnasiestudier, säger hon.

Största ökningen har skett inom yrkesprogrammen. 2014 tog 66,6 procent av yrkeseleverna examen, en siffra som ökat till 71,8 procent i år.

– Vi ser att allt fler elever klarar den första mattekursen bättre, vilket är en viktig faktor, säger Torun Rudin.

Liberalernas partiledare Jan Björklund anser att Skolverkets siffror är speciellt glädjande vad det gäller yrkeseleverna. Han anser dock att det är den tidigare alliansregeringen, där Björklund själv var utbildningsminister, som ligger bakom den positiva trenden och nämner bland annat de slopade kraven på högskolebehörighet för yrkesprogrammen.

– Det som bekymrar mig är att den rödgröna regeringen planerar att återinföra kraven och då riskerar avhoppen att öka på nytt, säger han till TT.

Fler kvinnor

En annan tydlig trend är att kvinnor i högre utsträckning än män tar gymnasieexamen. Skillnaden är tydligast på de högskoleföreberedande programmen, där 79,5 procent av kvinnorna tog examen 2017 jämfört med 73,8 procent av männen.

Anna Ekström vill inte dra igång någon enskild satsning för att komma till rätta med män och pojkars lägre skolresultat utan betonar vikten av långsiktigt arbete, något hon anser att regeringen gör genom de nationella skolutvecklingsprogram som ska höja kvaliteten i undervisningen.

– Skolverket håller just nu på med ett långsiktigt kompetensarbete och jag tror att det är precis det som behövs för att stärka pojkar och flickors resultat.

TT