Färre äldre får olämplig medicin

INRIKES

Äldreomsorg. Förskrivningen av olämpliga mediciner till äldre personer har nästan halverats under de senaste tio åren. År 2007 fick 12,5 procent av personer över 75 år olämpliga läkemedel utskrivna, jämfört med 6,8 procent i fjol.

Under samma tidsperiod har däremot personalkontinuiteten i hemtjänsten försämrats. I fjol mötte den äldre i snitt 15 personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod, jämfört med 12 personer år 2006. Men samtidigt har de äldres nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende varit relativt konstant under åren, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre har bara funnits i tio år, och SKL och Socialstyrelsen pekar på att statistiken både utökats och förbättrats under åren. Men spridningen mellan kommunernas resultat är fortfarande stor.

TT