Inrikes

Skolket tillbaka i betyget

INRIKES

Stockholm. Remissinstanser reste förgäves invändningar. Ogiltig frånvaro ska åter synas i skolbetyget, säger skolminister Jan Björklund (FP).

Björklund går med sitt förslag emot så pass tunga remissinstanser som barnombudsmannen (BO), Skolverket och Skolinspektionen.

– Sverige har för mycket skolk och det är inte acceptabelt. På ingen arbetsplats i vuxenlivet kan man komma och gå som man vill och det ska man inte kunna göra i skolan heller.

TT: Men kan man verkligen ställa samma krav på omyndiga personer som på myndiga?

– Ja, grundskolan är ju inte frivillig och gymnasiet är ju frivilligt att söka till men när man väl är intagen är det närvaroplikt. Det är för elevernas eget bästa att delta i undervisningen för att vara rustade för vuxenlivet.

Ministern säger att skolket minskade kraftigt när han själv som skolborgarråd i Stockholm införde noteringar om skolk i betyget för tio år sedan.

– Jag är övertygad om att för väldigt många elever blir det mer på allvar när det skrivs in i betyget och då är det många som skärper sig och avstår från att skolka.

Enligt BO kan det dock skada elevers självkänsla. Björklund bedömer att BO syftar på en mindre grupp som storskolkar som ett symptom på allvarligare sociala problem. För dem krävs en rad åtgärder och då hjälper det inte att man anger skolk i betyget, medger Björklund. Men han tror inte att dessa mest utsatta tar skada.

– Ingen sjuåring börjar skolan som storskolkare. Det är ett beteende som växer fram under skoltiden och jag tror att vi får färre elever som hamnar i ett totalt utanförskap i skolan uppe i tonåren om skolan tidigt är väldigt tydlig med att man inte accepterar ströskolk.

S-ledaren Håkan Juholt har själv aldrig varit borta från skolan utan giltigt förfall, säger han, men är "fruktansvärt upprörd" över att skolk ska redovisas i betyget.

Björklund beklagar att allianspartierna inte längre har med sig S i frågan, men är inte beroende av en majoritet i riksdagen eftersom skolförordningen beslutas av regeringen.

Nyordningen ska gälla från höstterminen 2012 när betyg också börjar ges från årskurs 6. Skolknoteringar ska sen finnas med upp till gymnasiet, men inte i slutbetyget.

Uppskattningar visar att var tionde elev skolkar grundskolan och ännu fler på gymnasiet, men enligt Skolverket är det svårt att avgöra vad som är skolk.

Även Skolinspektionen har invändningar om hur skolk definieras. I sitt yttrande från den 30 november förra året skriver inspektionen att den delar bedömningen om att ytterligare åtgärder krävs för att minska olovlig frånvaro. Samtidigt ser man också praktiska problem i form av vad som är olovlig frånvaro och fall där elever utsätts för mobbning.

"Utöver att hemmet och skolan har olika uppfattning om frånvaron kan det förekomma att en elev är sjuk men att vårdnadshavaren av olika anledningar inte anmäler sjukdomen till skolan. Det kan också förekomma situationer där skolan inte förmår att hindra att en elev utsätts för kränkande behandling och att eleven av denna anledning inte kommer till skolan", skriver man.

Men Jan Björklund tror inte att det blir problem med att definiera skolk. Det är upp till skolan och rektorn att avgöra vad som är olovlig frånvaro.

– Någon möjlighet att överklaga finns inte, men självklart ska man kunna resa invändningar, säger Björklund, som uppger att eleven ska informeras om antalet olovliga frånvarotimmar innan det skrivs in i betyget.

Utbildningsministern påpekar samtidigt att skolk bara ska finnas med i terminsbetyg, inte slutbetyg.

Miljöpartiet förkastar Björklunds utspel.

– Förslaget bygger på flum. Det finns ingen forskning eller beprövad erfarenhet som visar att barn klarar målen i skolan bättre genom att man sätter skolk i betyget. Risken är större att man sänker barn, säger Jabar Amin, Miljöpartiets skolpolitiske talesperson.

– Många av de här barnen bryr sig inte om betygen. Det som behövs är tidiga insatser från föräldrar, skola och kanske sociala myndigheter.

TT: Men är det inte bra att föräldrarna får information om att deras barn skolkar?

– Jo, och det ska de få redan samma dag, inte genom att det skrivs in i betyget, säger Amin.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes