Skarp kritik mot id-kontroller

INRIKES

Flyktingkrisen. Det blir id-kontroller även på bussar och tåg till Sverige - men först efter nyår.

Kontrollerna får skarp kritik av såväl Danmarks statsminister som av tågbolag.

– Den kommande våren kan inte bli som den här hösten. Vi måste få ned antalet asylsökande. De här id-kontrollerna är ett sätt att uppnå det, säger justitieminister Morgan Johansson.

Han är fullt medveten om att kontrollerna kommer att innebära problem för resande i Öresundsregionen.

– Det kommer att bli besvärligare och påverka turtätheten men det ska hela tiden vägas emot vad som är alternativet om vi inte agerar, säger Morgan Johansson.

Den nya lagen träder i kraft den 21 december, men först den 4 januari börjar reglerna tillämpas. Rent praktiskt måste resenärer då ha någon form av fotolegitimation, och det är transportörerna som får ansvar för kontrollerna. Efterföljs det inte blir det sanktionsavgifter.

Får kritik

Morgan Johansson sade till flera medier att om bolagen klarar av att sköta biljettkontroller bör de också kunna klara av att kontrollera id-handlingar.

Det uttalandet håller verkligen inte Linus Eriksson, trafikdirektör vid Skånetrafiken, med om.

– Det betyder att man inte riktigt förstått vilka förutsättningar som råder, säger han till aftonbladet.se.

Eriksson pekar på att om bolaget inte hinner kontrollera biljetterna drabbas de av sanktionsavgifter. Och dessutom måste alla id-handlingar kontrolleras på den danska sidan till skillnad från biljetterna.

Den danska regeringen är informerad om kontrollerna och statsminister Lars Løkke Rasmussen är kritisk till dem. Han anser att de kan leda till att man hämmar utvecklingen i Öresundsregionen med risk för förlorade arbetstillfällen och ett minskat välstånd, skriver Ritzau och hänvisar till tidningen Politiken.

I propositionen skriver regeringen att antalet asylsökande, trots den minskning som skett senaste tiden, kommer att ligga "på en nivå som gör att situationen är sådan att det ur ett brett perspektiv alltjämt finns ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet i Sverige".

Förslaget KU-anmäls

Som väntat innehåller regeringens förslag inte den ursprungliga önskan att kunna stänga Öresundsbron. Inrikesminister Anders Ygeman vill fortfarande ha den möjligheten men enligt Morgan Johansson pågår inget beredningsarbete för närvarande. I propositionen står det att det "inte nu" bör införas en sådan möjlighet.

Den centerpartistiske riksdagsledamoten Johan Hedin KU-anmälde på onsdagen regeringens förslag.

– Det har varit en fullständigt undermålig beredning av en lagstiftningsprodukt som innebär stora ingrepp i det som vi betraktar som friheter i samhället. Det här är inte i enlighet med de regler som vi tagit fram demokratiskt, säger han till Expressen.

FAKTA

Lagen

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Regeringens befogenheter:

2 § Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta sådana åtgärder som avses i 3 § och 4 §.

Bemyndiganden:

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn och kontroll av åtgärder som avses i 3 §, och

2. sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter som avses i 3 §.

Tidsperiod:

5 § Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst sex månader.

Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de föreskrifter enligt 3 § som de förstnämnda föreskrifterna avser. Ett ärende eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna efter det att giltighetstiden för dessa har gått ut, om ärendet eller målet inletts dessförinnan.

Ny tidsperiod:

6 § När en sådan giltighetstid som avses i 5 § har gått ut, får nya föreskrifter meddelas med stöd av 3 eller 4 § för en giltighetstid som börjar löpa tidigast två veckor efter det att den tidigare giltighetstiden gått ut.

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.

2. Lagen upphör att gälla den 21 december 2018.

Källa: Regeringen

TT