Bred överenskommelse mot terrorism

INRIKES

Terrorism. Regeringen och Alliansen har nått en överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism.

Kontrollen av personer som bedöms utgöra säkerhetshot föreslås skärpas och en utredning ska se över lagen om särskild utlänningskontroll.

– Vi skärper det förebyggande arbetet mot terrorism, vi stärker Säpos och polisens möjligheter att ta del av signalspaning och möjligheterna till kameraövervakning och vi stärker förmågan att hantera terrorhot, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) på en pressträff.

Ygeman säger att det är viktigt att överenskommelsen är bred, i och med att regeringen och de fyra borgerliga partierna står bakom den. Vänsterpartiet hoppade av de tidigare samtalen och har inte varit med i denna runda, som inleddes efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april.

Överenskommelsen är på flera sidor och har många punkter. De flesta av de förslag som partierna förde fram när samtalen inleddes i slutet av april finns med. Då fanns ett tiotal förslag från regeringen och de fyra borgerliga partierna på bordet.

Se över skydd

Inrikesministern säger att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ska se över skyddet för fotgängare och andra i det offentliga rummet, det vill säga på gator och torg och andra ställen där många människor rör sig. Det kan handla om att sätta upp betonghinder och annat som gör det svårare att genomföra attentat med lastbilar, som skedde vid attacken på Drottninggatan.

Liberalernas företrädare Roger Haddad framhåller att åtgärderna inte bara tar sikte på migrationsströmmar och utifrån kommande hot utan även på den inhemska radikaliseringen och extremismen, om det så handlar om jihadism, vänster- eller högerextremism.

– Jag är väldigt glad över att vi har fått en bred överenskommelse, säger Annika Hirvonen Falk (MP).

Hon säger att hon är särskilt nöjd över att den också innehåller förslag på förebyggande arbete.

Signalspaning utökas?

Enligt nuvarande regler om signalspaning kan Säpo inte ta emot underrättelser från signalspaning gällande företeelser som berörs av en förundersökning. Det är ett problem som flera pekat på och en utredning kommer därför att tillsättas.

Samtidigt som möjligheterna för formerna för signalspaning utökas ska också tillsynen över den skärpas, enligt Annika Hirvonen Falk.

Ett annat förslag är att nationella insatsteam mot radikalisering och extremism ska inrättas.

Kommuner som har problem i "individrelaterade ärenden" ska också kunna få konkret stöd från insatsteam. Kommunerna ska bland annat få hjälp att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner.

Inga extremistbidrag

Statsbidrag ska inte kunna användas för våldsbejakande och antidemokratiska budskap. En ny utredning ska tillsättas skyndsamt för att se över hur ett förtydligat demokratikriterium ska kunna införas vid statlig bidragsgivning.

Partierna är också överens om att terrorattentatet den 7 april ska utredas. Utvärderingen ska analysera hur väl samhället klarade sin uppgift och dra relevanta slutsatser för framtiden. I uppdraget ingår också att undersöka hur information spreds vid terrordådet.

FAKTA

Det här är partierna överens om

Skärpt säkerhet i den offentliga miljön. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att samordna risk- och säkerhetsarbetet i samverkan med kommuner och myndigheter.

Stärkt samarbete mellan Säpo och Migrationsverket, bland annat bättre informationsdelning för att identifiera personer i migrationsprocessen som kan utgöra ett säkerhetshot.

Skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot. Lagen om särskild utlänningskontroll ses över. Skärpt kontroll av säkerhetshot utreds, till exempel genom elektronisk övervakning.

Nationella insatsteam mot extremism ska stödja kommunerna, även nationell vägledning om insatser för återvändare.

Ny utredning om förtydligat demokratikriterium för statliga bidrag. Syftet är att förhindra att statsbidrag ges till extremistiska organisationer.

Sekretesslagstiftningen begränsar i dag vilken information som polis och socialtjänst kan dela om exempelvis säkerhetshot och återvändare. En utredning ska se över reglerna, direktiven beslutas i juni 2017.

Säpos möjlighet att kunna ta emot underrättelser från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning ska utredas.

Stärkt tillsyn och förhandsprövning av signalspaning.

Insatserna vid terrordådet den 7 april ska utredas för att utvärdera hur samhället klarade uppgiften. Utredaren ska även titta på hur viktig information spreds till allmänheten i samband med attentatet.

Säkerställ polisens nationella insatsförmåga. Nödvändiga resurser ska tillföras.

Försvarsmakten och Kustbevakningen ska kunna stödja Polisen i vissa extrema situationer.

Polisens tillgång till kameraövervakning ska förenklas och förbättras.

Redogörelse av hur nyligen införda åtgärder mot finansiering av terrorism tillämpas, och om ökad effektivitet behövs.

Källa: Överenskommelsen om åtgärder mot terrorism

TT

ARTIKELN HANDLAR OM