Hård tjuvjakt på hotade hajar

INRIKES

Natur/miljö. En majoritet av alla hajfenor som säljs på marknader i Asien och Nordamerika kommer från hotade arter som är skyddade enligt internationell lag. Detta visar att tjuvjakten på hajar är omfattande i världshaven, enligt en ny studie.

Studien har utförts av forskare under ledning av evolutionsbiologen Dirk Steinke vid University of Guelph i Kanada. Den bygger på dna-analyser av torkade fenor som sålts öppet på marknader och i butiker i Kina, Sri Lanka och Kanada. Även gälar från rockor ingick i studien.

Hajfenssoppa är en eftertraktad delikatess i många länder och såväl fenorna som gälarna används inom den traditionella kinesiska läkekonsten.

Hotade arter

Forskarna, som publicerar sina resultat i Scientific Reports, fann att de granskade proverna representerade 20 arter av hajar och 5 arter av rockor.

Av proverna var 71 procent från arter som listas som starkt hotade eller sårbara på den internationella rödlistan.

Tolv av arterna är skyddade och får inte köpas och säljas på den internationella marknaden, enligt Cites, den internationella konventionen om handel med hotade arter.

Världens största fisk

Bland arterna som forskarna identifierade återfanns två arter hammarhajar, tre arter rävhajar, håbrand och valhaj, samt fem arter djävulsrockor.

Det märkligaste är fynden av valhaj. Arten, som är världens största fisk, har varit skyddad ända sedan 2003.

Resultaten visar att tjuvjakten på hotade hajar och rockor är omfattande, och att kontrollerna av handeln med fenor och gälar är mycket bristfällig.

Forskarna har använt sig av en metod som kallas dna-streckkodning. Den är relativt billig och resultaten kan avläsas snabbt. Forskarna föreslår att den tas i bruk mer allmänt för att förhindra att fler hotade arter fiskas och säljs illegalt.

FAKTA

Handel med hajfenor

Handeln med kroppsdelar av hajar och rockor har successivt växt i världen sedan mitten av 1980-talet. Orsaken är främst den höga efterfrågan på hajfenor som betraktas som en delikatess i många länder, och bruket av fenor och gälar från rockor inom den traditionella asiatiska medicinen.

Analyser visar att 26-73 miljoner hajar dödas varje år för att förse den asiatiska marknaden med fenor. En annan beräkning antyder att 130 000 djävulsrockor dödas årligen för att tillgodose efterfrågan på gälar enbart på den kinesiska marknaden.

Resultatet har blivit det förväntade. Hajar och rockor förökar sig långsamt och tål inte så här hård beskattning. I dagsläget bedöms en tredjedel av alla arter vara hotade till sin existens.

Källa: Scientific Reports

TT

ARTIKELN HANDLAR OM