Det här gäller om sjukförsäkringsfrågan i USA

UTRIKES

USA. Sjukförsäkringsfrågan i USA är snårig - både politiskt och ekonomiskt. Så här är läget just nu.

Vilken lag gäller nu?

Den nu gällande sjukförsäkringslagen "Obamacare", vars egentliga namn är "The Patient Protection and Affordable Care Act" (ACA), antogs av kongressen i mars 2010 efter en bitter politisk strid. Ingen republikan röstade för lagen.

Vad säger den?

"Obamacare" är mycket komplex och har beskrivits som den mest omfattande välfärdsreformen i USA sedan 1960-talet. I den står bland annat att försäkringsbolag inte får neka sjukvårdsförsäkring åt personer som redan har en diagnos eller avsluta försäkringar när människor blir sjuka, att unga vuxna får omfattas av sina föräldrars försäkringar tills de fyller 26 år samt att de statliga försäkringarna för pensionärer (Medicare) och låginkomsttagare (Medicaid) ska utvidgas. Dessutom har varje delstat fått i uppdrag att skapa en sorts sjukvårdsförsäkringsbörs. Amerikaner ska i sin deklaration kunna påvisa att de har försäkring, annars hotar böter.

Hur togs den emot?

Med både ris och ros. Republikanerna kritiserar "Obamacare" för att vara onödigt komplicerad, kostsam och en "jobbdödare" för småföretagare. Ett av president Donald Trumps mest framträdande löften var att riva upp och ersätta den.

Vad gör Republikanerna för att ersätta lagen?

I början av mars presenterade Republikanerna i representanthuset ett förslag till ersättning, kallat "The American Health Care Act". Den behöll populära delar ur "Obamacare", nämligen att barn får ingå i föräldrars försäkringar samt att försäkringsbolag inte får diskriminera patienter som redan har diagnoser. Men den tog bort beskattningar av höginkomsttagare, försäkringsbolag och läkemedelsbolag samt det statliga kravet att enskilda ska ha försäkring. Grunden i förslaget var att amerikaner ska få skattelättnader anpassade efter ålder och inkomst - pengar som ska användas för försäkringsköp.

En omröstning om lagförslaget stoppades dock, eftersom det inte hade tillräckligt stort stöd. Kritiker ansåg bland annat att förslaget var för likt den befintliga lagen. En omskriven version godkändes i maj, i vilken bland annat försäkringsbolag tilläts ta ut högre premier från kunder som redan är sjuka och extra pengar öronmärktes för att kunna hjälpa sjuka att betala sådana premier.

Men den gick inte hela vägen till president Trump för undertecknande?

Nej. Förslaget gick vidare till senaten, men de folkvalda där ville inte ta upp det till omröstning utan jobbade under maj och juni med en egen lagtext. Den innefattade bland en inbromsning av utvidgningen av Medicaid och var tänkt att ge de 50 delstaterna större makt att besluta vad som ingår i "grundläggande hälsovård" samt huruvida försäkringstagare som redan har en diagnos måste betala en högre premie. Men inte heller det förslaget fick tillräckligt stort stöd. Ett lagförslag måste vara godkänt av en majoritet av ledamöterna i kongressens båda kamrar innan presidenten kan underteckna det.

Vad hände sedan?

Under slutet av sommaren och början av hösten har försök gjorts att få igenom en lag som enbart river upp Obamacare, inte ersätter den med något (det har politikerna sagt att de ska återkomma till). Men även dessa ansatser har självdött. Motståndet kommer både från Demokraterna, som av naturliga skäl vill ha kvar Obamacare, och från vissa grupper inom Republikanerna. Vissa mittenorienterade republikaner gillar delar av den nuvarande lagen och de ärkekonservativa, som bland annat återfinns inom arbetsgruppen Freedom Caucus, anser allmänt att ersättningsförslagen inte gått tillräckligt långt.

Vad säger Donald Trump?

Häromdagen twittrade presidenten att eftersom kongressen inte klarar av att agera i sjukförsäkringsfrågan så tänker han använda "pennans makt" för att ge "fantastiskt sjukvård till många människor fort". Det betyder att han vill använda sig av presidentämbetets makt, det vill säga utfärda ett presidentdekret, på sjukförsäkringsområdet.

Hur många är oförsäkrade i USA?

I nuläget bedöms 27 miljoner människor i USA sakna sjukförsäkring av en befolkning på totalt drygt 320 miljoner människor.

Källor: Columbia University, The New York Times, kongressens budgetkontor, CBO, Healthcare.gov

TT