Jämför Boovallen med en återvinningsstation

Glädjebeskedet inför prövningen: Är en seger för fotbollen

Naturvårdsverket underkänner bedömningen av buller i domen om Boovallen i Nacka.

Att verket nu jämför barnidrotten med en återvinningsstation istället för en industri kan också få betydelse för idrottsplatser i hela Sverige.

– Det är en seger, säger Oliver Rykatkin (M), vice ordförande i fritidsnämnden på Nacka Kommun.

Det var Naturvårdsverkets rekommendationer kring industribuller som Mark och miljödomstolen lutade sig mot när Boovallen i juni förra året fick strikta öppettider och krav på uppförande av bullerplank. Ett val Naturvårdsverket nu själva dömer ut som olämpligt.

”Såvitt Naturvårdsverket känner till finns det inga studier som pekar mot att riktvärdena för industribuller skulle vara lämpliga att använda för att avgöra när människors idrottsutövande utomhus kan medför ljud som är olägenhet för människors hälsa”, skriver Naturvårdsverket i ett yttrande till Mark och miljööverdomstolen som Sportbladet tagit del av.

Yttrandet är en första delseger för Nacka Kommun i behandlingen av deras överklagan till Mark och miljööverdomstolen.

– Jag tycker det här är positivt. Även om det fortfarande innebär en form av restriktion så är det en seger för fotbollen på Boovallen eftersom vi får det bättre än vi har det i dag, säger Oliver Rykatkin (M), vice ordförande i fritidsnämnden på Nacka Kommun.

Ny rad rekommendationer

Naturvårdsverket kommer i sitt yttrande också med en ny rad rekommendationer som, om de godtas av domstolen, kommer bli prejudicerande vid klagomål på buller från idrottsplatser.

Verket anser att buller från idrottsutövning ska bedömas i varje enskilt fall och att det sällan är lämpligt att göra dessa värderingar utifrån siffersatta värden. Dessutom bör nyttan av idrottsplatsen, särskilt för barn och unga, vägas in.

Som motivering till det senare hänvisar verket till en dom vid Mark och miljööverdomstolen den 3 mars 2016 kring en bullrande återvinningsstation. Då slog domstolen fast att det förelåg ”ett starkt allmänintresse” att stationen ändå skulle få vara placerad ”i nära anslutning till bostadsområden”. I domen lades också vikt vid att stationen var ”en befintlig verksamhet”.

Förhållanden verket anser också kan appliceras på Boovallen.

Men Naturvårdsverket har inte bara åsikter om Mark och miljödomstolens riktvärden utan även deras mätmetoder.

De bullermätningar som genomförts på Boovallen gjordes på de intilliggande husens fasader (där bullernivåer på som högst 55 dBA konstaterades). Det är över riktvärdet för industribuller på 45 dBa men I sitt yttrande hänvisar Naturvårdsverket nu istället till Folkhälsomyndighetens allmänna riktvärden som gäller buller inomhus.

För att överstiga den nivån har verket räknat ut att ”den ekvivalenta ljudnivån utomhus behöver närma sig 60 dBA för att man ska riskera ett överskridande av riktvärdet 30 dBA inomhus”.

Då Boovallens bullernivåer låg under 60 dBA utomhus skriver Naturvårdsverket att det inte finns några skäl att tro att ”andra negativa hälsoeffekter utöver störning kan uppstå”.

Störningen innebär dock fortfarande en så stor risk för människor hälsa att verket föreslår att den organiserade verksamheten på Boovallen avslutas klockan 22:00 på vardagar och 18:00 på helger. Belysningen ska släckas när verksamheten inte pågår och högtalarsystemet bara användas undantagsvis. Verket konstaterar också att ytterligare begränsningar specifikt för seniorverksamhet kan vara aktuella.

Kraven på bullerplank avfärdar dock Naturvårdsverket som orimligt och konstaterar att ”de boende även har möjlighet att vistas på den bullerskyddade sidan av sina fastigheter”.

Verket skriver vidare att de arbetar på att skapa en vägledning för ljud och buller från idrottsplatser.

”Vägledningen planeras inte innehålla några siffersatta riktvärden utan ska i stället utgå från vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att begränsa störningarna för boende som bor nära idrottsplatser.”

Mark och miljööverdomstolen väntar nu på yttranden från Boverket och Folkhälsomyndigheten innan domstolsprövningen kan börja.

Publisert:

LÄS VIDARE

Sportbladets Nyhetsbrev

Signa upp dig och få Sportbladets nyhetsbrev varje vecka – helt gratis! Artiklar du inte får missa, heta krönikor från våra experter och en massa smaskigt extramaterial.