Så vill partierna förändra idrotten

Sportbladets stora val-enkät

1 av 2
SPORTBLADET

Sverige står inför ett val som inte handlar om att välja planhalva, avspark eller serve.

Så, vad har de åtta riksdagspartierna att säga om satsningen på idrottshallar, framtida OS-arrangemang och huliganproblematiken?

Här är Sportbladets idrottspolitiska enkät.

Här hittar du direkt till varje fråga:

FRÅGA 1: Skolidrotten

FRÅGA 2: Idrottshallar

FRÅGA 3: OS i Sverige?

FRÅGA 4: Vem ska betala polisnotorna?

FRÅGA 5: Hantera huliganism

FRÅGA 6: Pengastöd till idrotten

FRÅGA 7: Gräddfil till idrottsstjärnor

FRÅGA 8: Partiledarnas egna sportengagemang

FRÅGA 9: Idrott som valfråga

Foto: Arkivfoto: TT

FRÅGA 1: Skolidrotten

• I augusti föreslog regeringen att idrottslektionerna i grundskolan – från och med läsåret 2016/2017 – ska öka med 20 procent, från 500 till 600 timmar. Varför har ingen agerat tidigare? Svenska elever har sedan 1990-talet haft mindre schemalagd tid för idrott och hälsa än skolbarn i de flesta andra europeiska länder, samtidigt som övervikt bland barn och ungdomar har blivit ett växande problem.

Socialdemokraterna: Daglig rörelse i skolan är inte bara hälsofrämjande utan förbättrar också resultaten i skolan. Forskningen visar dessutom att det blir lugnare i klassrummet bland de elever som har idrott varje dag. Vi vill att barn ska få röra på sig varje dag och då bör den fysiska aktiviteten i skolan öka. Vi vill, liksom regeringen, utöka idrottsundervisningen med ytterligare 100 timmar om året, men anser att denna satsning ska koncentreras till lågstadiet, där forskningen visar att den gör störst nytta. Skolidrotten behöver utformas så att den stärker alla elevers lust att röra på sig och ska vara utspridd under hela året så att den stärker elevernas hälsa och inlärningsförmåga.

Moderaterna: Att vissa grupper barn och ungdomar blir allt mer stillasittande är ett samhällsproblem som alla goda krafter i samhället, skola/idrottsrörelse/ ideella föreningar, tillsammans kan komma till rätta med. Alliansen har under de senaste mandatperioderna reformerat skolan i grunden. Eleverna behöver fler timmar i skolan och mer undervisningstid i viktiga ämnen.

Vi ser också sambandet mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Ökningen av antalet idrottstimmar vi aviserat är ett steg, Idrottslyftet där regeringen sedan 2006 satsat 500 miljoner kronor årligen (4 miljarder sedan 2006) på att stimulera hela idrottsrörelsen att nå fler barn och ungdomar, är ett annat.

Miljöpartiet: Miljöpartiet har länge lyft fram vikten av att landets skolelever under skoldagen får möjlighet till daglig rörelse och motion eftersom det främjar inlärning och hälsa. Detta kan åstadkommas genom organiserad idrottsundervisning men kan även organiseras på andra sätt. Det viktiga är att elever får förutsättningar för daglig rörelse och fysisk aktivitet samt regelbunden tillgång till friluftsliv.

Folkpartiet: Skolpolitiken över huvud taget borde ha ändrats redan under 1990-talet. Nu tar vi ansvar för att höja kunskapsresultaten i skolan och för att öka antalet idrottstimmar. Vad som händer framöver är det viktiga. Den nya lagändringen gör att antalet timmar i idrott och hälsa blir högre än någon gång sedan grundskolan infördes på 1960-talet.

Centerpartiet: Centerpartiet har sedan flera år tillbaka drivit frågan om att ämnet idrott bör utökas. Mer idrott är dels bra för hälsan, men studier visar också att det ger bättre studieresultat.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om en ökad idrottsundervisning och står bakom regeringens förslag. Vi har i våra kommunpolitiska riktlinjer också sagt att idrottsundervisningen bör öka i kommunerna till att i förlängningen kunna innehålla något moment om dagen.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att idrottsundervisning och fysisk aktivitet är ett mycket viktigt inslag i skolan, vi vill därför att skolan ska genomföra en timmes fysisk aktivitet om dagen. Det behöver dock inte ske inom idrottsämnets ram. Skolpersonalen bör ges kompetensutveckling i hur fysisk aktivitet kan integreras i skoldagens samlade aktiviteter och det bör även ingå i lärarutbildningen.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill ha fysisk aktivitet på schemat varje dag. Det regeringen nu föreslår är ett genombrott som vi kämpat för. Idrott är inte bara bra för hälsan utan en förutsättning för att eleverna ska ha bra koncentration när de sätter sig med exempelvis matematik och språk. Vi är glada att ha vunnit gehör och enighet i regeringen för 100 timmar mer idrott i skolan.

Sjuntorpshallen, söder om Trollhättan. Arkivfoto: Thomas Johansson

FRÅGA 2: Idrottshallar

• Vilka satsningar är ditt parti berett att åsidosätta för att det ska kunna byggas fler idrottshallar i Sverige?

Socialdemokraterna: Alla barn har rätt till en bra skolmiljö. Sveriges skolor har stora behov av renoveringar. Det gäller inte minst idrottshallar och gymnastiksalar. Detta är renoveringsprojekt som både skapar nya jobb, leder till bättre undervisningslokaler för lärare och elever och minskar energianvändningen i våra skolor.

Moderaterna: Idrottshallar är i grunden en kommunal angelägenhet varför frågan lämpligen bör ställas till landets kommunpolitiker. Vi ser, glädjande nog, att många kommuner satsar på hallar och motsvarande anläggningar som planer, hinderbanor, lekplatser och utomhusgym. Detta är klokt både utifrån ett folkhälsoperspektiv och att dessa satsningar på infrastruktur kopplat till idrottande och rörelse kan öka kommunernas attraktivitet.

Miljöpartiet: Miljöpartiet ser positivt på investeringar som möjliggör idrottsutövande. Det är viktigt att idrottsanläggningar görs tillgängliga för alla på jämbördiga villkor, detta gäller inte minst tjejer och kvinnor, som ofta har sämre tillgång till attraktiva träningstider. Det är dock viktigt att komma ihåg att idrottsanläggningar ytterst är ett kommunalt ansvar.

Folkpartiet: Det ska finnas ett bra basutbud av idrottsanläggningar för olika idrotter. Kommunerna har ett stort ansvar för detta och behöver ta hänsyn till det i sin stadsplanering. Samarbete mellan kommuner är viktigt för att få en bredd av utbudet. Alliansregeringen gör i Landsbygdsprogrammet en satsning på 50 mkr till idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden.

Centerpartiet: Att bygga idrottshallar är främst en kommunal fråga och måste beslutas lokalt, men generellt anser vi att det är bra om idrottshallar finns att tillgå eftersom fler barn då får möjlighet att idrotta.

Sverigedemokraterna: Vi har inga särskilda satsningar för just idrottshallar från nationell nivå, men ökar anslagen till idrotten och Riksidrottsförbundet generellt.

Vänsterpartiet: Det är viktigt att säkerställa en god tillgång till idrottsplatser. Att upprusta och tillgängliggöra idrottsanläggningar i hela landet är en prioriterad uppgift. Vi vill att statsbidragen till kommunerna ska öka och värdesäkras, så att kommunerna bättre kan tillgodose de behov som finns av idrottsanläggningar med mera. Att uppföra och upprusta idrottsanläggningar är också en fråga om att skapa arbetstillfällen.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill göra en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden inom ramen för landsbygdsprogrammet. I alliansens valmanifest framgår dessutom att idrottsanläggningar ska räknas som grundläggande offentlig service.

TILLBAKA TILL ÖVRIGA FRÅGOR

Oslo är en av tre städer som kan få arrangera vinter-OS 2022. Stockholm hade en ansökan, som drogs tillbaka tidigare i år. Foto: TT

FRÅGA 3: OS i Sverige?

• Kommer ditt parti att stötta framtida svenska OS-ansökningar?

Socialdemokraterna: Vi socialdemokrater är positivt inställda till att Sverige ska kunna arrangera stora mästerskap. En grundläggande förutsättning är förstås att det sker på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Moderaterna: Som OS har utvecklats innebär dessa arrangemang i dag mycket stora kostnader där staten förväntas garantera betalning. Vi tar ansvar för Sveriges ekonomi och alla reformer eller utgifter måste finansieras krona för krona. I dagsläget ser vi därför inte några möjligheter att ställa sig bakom en ensam svensk ansökan den närmaste tiden. Vi ser samtidigt en utveckling där exempelvis EM i fotboll framöver ska spelas i flera länder och där Sverige kan vara med som medarrangör. Vidare finns det en lång rad internationella mästerskap som vi har kapacitet att arrangera. Detta är positivt och bidrar både till att stärka svensk idrott i stort och samtidigt bidra till tillväxt och jobb.

Miljöpartiet: Vi kommer göra en bedömning vid varje enskilt fall. Det finns ett stort värde med stora idrottsevenemang men är också förenat med stora kostnader. Om det inte tydligt går att visa att evenemanget på lång sikt främjar svenskt idrottsliv bör i stället andra delar av idrottsrörelsen prioriteras, till exempel barn- och ungdomsidrott. Miljöpartiet ser dock positivt på möjligheten att arrangera idrottsevenemang tillsammans med andra länder.

Folkpartiet: FP vill att Sverige ska vara värd för fler stora internationella idrottsevenemang. Stora idrottsfester ger många idrottsintresserade glädje, inspirerar barn och unga att idrotta och ökar intresset för Sverige som turistmål. Folkpartiet har varit pådrivande för att alliansregeringen byggt upp ett nationellt kompetenscentrum för att få internationella idrottsevenemang till Sverige. Det är dock viktigt att dessa arrangemang inte leder tillstora kostnader från skattebetalarna eller sker på bekostnad av breddidrotten.

Folkpartiet hade gärna sett ett OS i Stockholm men det är viktigt att väga de stora kostnader som ett OS innebär mot andra prioriterade satsningar.

Centerpartiet: Professionellt genomförda är större idrottsevenemang bra för Sveriges ekonomi, turism och idrottsutövning. Konkurrensen om att arrangera större evenemang är hård och det är ofta väldigt kostsamt. Vi vill därför ta fram en långsiktig nationell strategi för att locka större internationella idrottsevenemang till Sverige. Vi är positiva till att arrangera ett OS i Sverige, men kostnaderna måste vara på en rimlig nivå.

Sverigedemokraterna: Det är inget förslag vi har i dagsläget, men vi är öppna för att titta på frågan.

Vänsterpartiet: Vi är positiva till att stora arrangemang inom idrotten genomförs i Sverige och är inte främmande för att till viss del stödja dessa med offentliga medel, men vi kräver också att en ordentlig genomlysning av förutsättningarna görs vid varje tillfälle för att motverka de negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med sådana arrangemang.

Kristdemokraterna: Det ligger inte högst på vår prioriteringslista. Ett OS kostar mellan 10 och 30 miljarder kronor att arrangera, beroende på om det är vinter- eller sommar-OS. En förutsättning för att gå in i ett så stort åtagande är att det finns goda finansiella förutsättningar och ett samarbete mellan kommuner och staten samt att sponsorskap från privata aktörer är väl definierade.

TILLBAKA TILL ÖVRIGA FRÅGOR

FRÅGA 4: Polisnotor

• Är det rimligt att samhället ska stå för kostnaden för polisbevakningen när klubbar som i själva verket är vinstdrivande aktiebolag arrangerar matcher?

Socialdemokraterna: Ja, vi står bakom den förändring som gjorts. Det är inte rimligt att klubbar ska betala miljoner för att hålla ordning och bevaka säkerheten utanför arenorna. Det är en polisiär uppgift.

Moderaterna: Ja, det är samhällets ansvar att upprätthålla lag och ordning även i samband med idrottsevenemang.

Miljöpartiet: Klubbarna har självklart ett stort ansvar för vad som händer i samband med matcher. Samtidigt har polisen ansvar för att upprätthålla ordningen generellt i samhället. Det har visat sig vara svårt att dra en exakt gräns för var klubbarnas ansvar övergår i samhällets, det vill säga polisens, ansvar. Miljöpartiet tycker det är rimligt att samhället står för en del av de kostnader som uppstår i samband med match, men bara om klubben driver ett seriöst säkerhetsarbete i samverkan med polisen.

Folkpartiet: Den enskilda medborgarens rätt till skydd vid en offentlig tillställning kan aldrig villkoras av om arrangören betalt polisen eller inte. De tidigare avgifterna har slagit orättvist mellan elitverksamheter som drivs i bolagsform och sådana som drivs i föreningsform.

Centerpartiet: Den tidigare ordningen då aktiebolagen fick betala var orimlig. Därför har vi nu helt tagit bort ersättningsskyldigheten och sett till att Polisen har fått 20 miljoner kronor extra för att täcka de kostnader som uppstår vid polisbevakning av sportevenemang. Däremot är det viktigt att arrangörernas ansvar för att skapa trygga och säkra arrangemang inte försvinner. Det gör att klubbarna även fortsättningsvis kan bli ersättningsskyldiga, men grundläget är att polisen inte ska fakturera sina kostnader i samband med ordningshållandet.

Sverigedemokraterna: Det är en fråga med flera bottnar, polisen ska generellt kunna garantera tryggheten, men i samråd med polisen och idrottsklubbarna bör man se över hur aktörerna kan ta ett större gemensamt ansvar än i dag.

Vänsterpartiet: Ja, föreningarna har självklart ett ansvar för att organisera och finansiera sitt eget säkerhetsarbete, men de ska inte bekosta eventuell polisbevakning.

Kristdemokraterna: Ja, men klubbarna har själva ett stort ansvar för att stävja våld och skapa en positiv stämning under matcherna. Det är också viktigt att polisbevakningen är dimensionerad utifrån den risk för oro som kan föreligga.

I mars dödades en Djurgårdssupporter i Helsingborg innan en allsvenska match. Foto: TT

FRÅGA 5: Huliganism

• Hur vill ditt parti komma till rätta med huliganismen?

Socialdemokraterna: Vi vill se fler åtgärder mot huliganismen, som maskeringsförbud och ett register som gör att huliganer stoppas från att komma in på arenorna. Men vi vill även se anmälningsplikt. Det gör att dömda bråkstakar inte kan åka i väg till andra städer och ställa till bråk under matchdagar.

Vi behöver även se individerna som är med i olika grupperingar och där huliganism ofta bara är en bland andra kriminella handlingar som dessa individer ägnar sig åt. Mer behöver göras för att förebygga och bekämpa den typen av kriminellt beteende. Förre samordnaren Björn Eriksson har pekat på kopplingen mellan huliganism och organiserad brottslighet.

Moderaterna: Regeringen har arbetat aktivt med dessa frågor under åtta år. Lagar har skärpts, resurser har tillförts och utredningar har tillsatts. Vi kommer, om vi får väljarnas fortsatta förtroende, att fortsätta detta viktiga arbete. Alla skall känna trygghet, även i samband med idrottsevenemang.

Miljöpartiet: Problem med huliganism härrör i grunden från negativa värderingar och attityder som finns i hela samhället, till exempel kvinnoförakt, homofobi, våldsromantik och allmän aggressivitet, men det kommer ibland till extra tydligt uttryck just i idrottssammanhang. Därför måste såväl föreningarna som samhället i stort arbeta med en positiv värdegrund. Det är särskilt viktigt i skolan och i föreningarnas ungdomsverksamhet. Klubbarna har förstås också ett särskilt ansvar för att skapa en positiv supporterkultur, och hela samhället bör stötta klubbarna i det arbetet.

Folkpartiet: Alliansregeringen har skrivit ett lagrådsförslag om register över personer med tillträdesförbud. Längsta möjliga tiden för tillträdesförbud har också nyligen förlängts från 1 till 3 år. Det pågår för närvande en utredning om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Regeringen har också utsett en nationell samordnare mot brottslighet i anslutning till idrottsarrangemang. Poängen med en nationell samordnare är att arbetet kan inte bara ska föras polisiärt, man måste också jobba med idrottsorganisationerna för en positiv supporterkultur.

Centerpartiet: Från Centerpartiets och Alliansens sida är vi fast beslutna om att bekämpa huliganismen och slå vakt om att idrottsevenemangen i våra högsta serier fortsätter vara folkfester. Tillsammans med regeringen har vi gjort flera insatser mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, bland annat genom att tillskjuta resurser och skärpa lagstiftningen. Vi har också gjort det möjligt att meddela tillträdesförbud i upp till tre år.

Sverigedemokraterna: Vi vill se generella straffskärpningar, inte minst för våldsbrott. Vi vill att polisen ska se hårdare på brott mot maskeringsförbudet och beivra överträdelser. I dag kan det vara svårt i vissa fall med rådande lagstiftning att föra register över huliganer. Vi har förslag om att lätta upp reglerna. Vi har också förslag om att i BrB 29:2 lägga till att begå brott samtidigt med eller omedelbart efter allvarlig störning i den allmänna ordningen ska vara en försvårande omständighet vid straffmätningen.

Vänsterpartiet: Supportrar är en självklar och viktig del av idrotten, men våld och skadegörelse får aldrig tolereras. Våld är ett samhällsproblem, så även det idrottsrelaterade våldet. För att minska våldet krävs åtgärder både inom idrottssektorn och i samhället i stort. Vi är positiva till tillträdesförbud, vill öka jämställdhetsarbetet för att förändra de rådande maskulinitetsidealen samt ytterligare diskutera frågor som rör alkoholservering på arenorna, förebyggande arbete och ökad dialog och samordning mellan bland annat polis, föreningar och supportergrupper.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna har medverkat till att regeringen förlängt tillträdesförbudet från ett till tre år så att dömda våldsverkare kan förvägras gå på matcher under längre perioder. Ett maskeringsförbud är under utredning. Den borttagna ersättningsskyldigheten för polisbevakning kommer att utvärderas utifrån dess effekter och nytta. Viktigast är dock det personliga ansvaret hos de som deltar i supporterkulturen. Det måste också finnas en vilja hos klubbarna att främja en positiv matchstämning.

TILLBAKA TILL ÖVRIGA FRÅGOR

FRÅGA 6: Pengastöd till idrotten

• Riksidrottsförbundet har äskat en höjning av idrottsstödet på 300 miljoner kronor och poängterar att stödet har legat på samma nivå sedan 2010. I vilken utsträckning är ditt parti villigt att höja statsstödet till idrottsrörelsen?

Socialdemokraterna: I ett av våra vallöften har vi föreslagit ett ökat stöd till idrott och fritid/friluftsliv med 250 miljoner kronor per år från 2015. Alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrotts- och fritidsverksamhet oavsett familjens ekonomi. Enligt Riksidrottsförbundet har föreningarnas avgifter ökat mycket under de senaste tio åren. Därför vill vi göra en satsning på alla barn och ungdomars rätt till fritidsaktiviteter. Vi vill se ett utökat samarbete mellan fritidshemmen och det ideella föreningslivet för att underlätta för barn att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter.

Moderaterna: I samband med att finansieringsmodellen för svensk idrott förändrades 2010 från ett osäkert system där idrotten var beroende av överskottet hos Svenska spel till en stabil finansiering via statsbidrag, lade regeringen, med ett stöd på 1,7 miljarder kronor årligen till idrotten, sig på en hög nivå. Nivån på detta stöd måste sannolikt justeras under kommande mandatperiod, men detta ska ställas mot övriga behov i samhället och ordning och reda i statsfinanserna.

Miljöpartiet: Miljöpartiet ser att idrottsverksamheten fyller en viktig funktion i samhället, inte minst för barn och unga. Därför vill vi räkna upp anslagen något, inledningsvis vill vi till exempel satsa på idrottsaktiviteter i miljonprogramsområden, för det ändamålet satsar vi 100 miljoner extra per år utöver regeringens anslag.

Folkpartiet: Folkpartiet har varit pådrivande i arbetet för att idrotten ska ha ett gott ekonomiskt stöd. Men frågan om eventuellt höjt statsstöd är en fråga som måste avgöras i samband med arbetet av utformandet av statsbudgeten där olika utgiftsposter för staten läggs samman och utvärderas.

Sedan 2006 har idrottsrörelsen tillförts 500 miljoner kronor årligen i satsningen Idrottslyftet, en satsning vi vill fortsätta med. Det främsta syftet har varit att öppna upp dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar samt utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta högre upp i åldrarna.

Centerpartiet: Det vore bra om idrottsstödet kunde höjas, men alla reformer måste prövas mot det begränsade ekonomiska utrymme som nu finns.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna föreslår stora satsningar på idrotten. I vårt valmanifest satsar vi 620 miljoner under kommande mandatperiod. Vi anslår medel för återinförd elitsatsning, med syftet är att skapa förebilder för unga. Vi tillför också medel för idrott och hälsa för äldre. Vi menar också att i stället för att ligga som en fast summa borde det statliga stödet till svensk idrottsrörelse räknas upp enligt formeln för pris och löneomräkning.

Vänsterpartiet: Vi har i dagsläget inget förslag på någon förändring av nivån på anslaget, men vi ser att det kan behöva ökas. Inte minst för att kompensera pris- och löneökningar.

Kristdemokraterna: Det är positivt att idrottsstödet, trots den djupa finansiella kris som Sverige genomgått och genomgår, fortsatt legat på en hög nivå. Vi föreslår inte några höjningar av statsstödet. Däremot förordar vi borttagande av reklamskatten, till vilken idrottsrörelsen står för lejonparten av medlen i dag. Ideella föreningar betalade förra året 72 miljoner kronor i reklamskatt. Av dessa kan idrottsrörelsen med stor säkerhet antas ha betalat de mesta. Vi vill också underlätta för sponsring.

TILLBAKA TILL ÖVRIGA FRÅGOR

FRÅGA 7: Gräddfil till idrottsstjärnor

• Bör svenska professionella idrottare få skattelättnader, så att de bor kvar i Sverige och inte bosätter sig utomlands?

Socialdemokraterna: Nej, vi har inga omedelbara planer på att införa sådana särregler. Särregler och undantag är aldrig bra för ett skattesystems enkelhet och legitimitet. Särregler kräver mer administration och kontroll, närliggande och nya grupper vill också ha de undantag och särregler som beviljats en grupp. Samtidigt måste man i en globaliserad värld givetvis väga omfattningen av skattebortfallet/läckaget mot att göra avvikelser/särregler för att stoppa upp bortfallet/läckaget. Om vi får väljarnas förtroende att regera landet kommer vi givetvis att följa detta i fråga om svenska proffs inom idrotten. Rimligen har den borgerliga regeringen gjort detta och eftersom den inte vidtagit något initiativ så måste detta tolkas som att problemet i dag är marginellt.

Moderaterna: Nya Moderaterna har inget sådant förslag. Svenska idrottare liksom andra människor åtnjuter i dag ett lägre skattetryck än tidigare. Förmögenhetsskattsskatten som förr drev kapital ut ur landet avskaffades redan förra mandatperioden. Detta tillsammans med den införda möjligheten till självrättelser och större transparens med nya skatteavtal bidrar till att stora summor i dag återförs till Sverige från utlandet.

Miljöpartiet: Sverige har en så kallad expertskatt, och vi är beredda att diskutera olika förslag på dess utformning. I nuläget har vi inte valt att prioritera skattelättnader för elitidrottare.

Folkpartiet: Folkpartiet vill ha breda regelverk som gör det attraktivt för personer med särskild kompetens, till exempel elitidrottare, att stanna i Sverige. Till exempel vill vi sänka marginalskatterna på arbete genom att ta bort den så kallade värnskatten och vi är emot att återinföra förmögenhetsskatten.

Centerpartiet: Att svenska klubbar har goda villkor för att bedriva elitverksamhet är viktigt även för breddidrotten. Expertskatten för utländska proffs som kommer till Sverige är betydelsefull och bör bibehållas. Andra jobbskapande reformer som lägre arbetsgivaravgifter för unga och jobbskatteavdraget gynnar även elitklubbar. Däremot ser vi att svenska klubbars möjlighet att konkurrera med stora utländska klubbars löner generellt är så små att vi inte ser att riktade skattelättnader för professionella idrottare skulle ha någon större inverkan.

Sverigedemokraterna: Vi har inga sådana förslag i dagsläget.

Vänsterpartiet: Nej!

Kristdemokraterna: Elitidrottare behöver en lösning för den många gånger korta och intensiva karriär de står i. En sådan lösning kan vara ett elitidrottskonto där inkomster beskattas först när de tas ut.

TILLBAKA TILL ÖVRIGA FRÅGOR

Statsminister Fredrik Reinfeldt är djurgårdare. Här med sönerna Erik och Gustaf.

FRÅGA 8: Personligt engagemang

• Vad har er partiledare för relation till idrotten?

Socialdemokraterna: Jag (Stefan Löfven) har spelat fotboll i både Undroms IF och MoDo FF (div 6 respektive 5). Tränare för pojk- och juniorlag i MoDo en säsong. Tränat ju-jutsu i tre år och suttit i styrelsen för både Undroms IF och ju-jutsuföreningen i Örnsköldsvik.

Moderaterna: Fredrik Reinfeldt har ett genuint idrottsintresse. Under sin uppväxt spelade han bland annat basket och han går ibland på Djurgårdens matcher i fotboll och hockey och han tränar själv.

Miljöpartiet: Åsa Romson är aktiv orienterare i Hellas Orienteringsklubb. Hon har i år deltagit i både Vasaloppet (skidor) och Midnattsloppet (löpning).

Folkpartiet: Jan Björklund är fotbolls-, simnings- och parkourförälder. Dessutom försöker han, när tiden tillåter, vara ute i skogen med barnen. Han är en Elfsborgsupporter som försöker hinna se några av deras matcher.

Centerpartiet: Under sin skoltid var Annie Lööf målvakt i damlaget IFK Värnamo. När hon har lite tid över har hon inget emot att titta på en bra fotbollsmatch. Annie tycker om att träna. För att hålla sig i form och orka med det tuffa arbetstempot joggar hon i skogen och avverkar ett par gym-pass i veckan.

Sverigedemokraterna: Jimmie Åkesson är mycket fotbollsintresserad och spelar också golf.

Vänsterpartiet: Jonas Sjöstedts två sexåringar gick på fotbollsskola i somras så där har idrottandet precis börjat. Själv försöker han få möjlighet att gå på UIK:s matcher när de spelar hemma i Umeå.

Kristdemokraterna: Göran Hägglund provade på flera idrotter som barn, men fastnade inte för något speciell. I dag löptränar han regelbundet och har ett stort intresse för fotboll (Degerfors) och ishockey (HV71).

FLER FRÅGOR

FRÅGA 9: Idrott som valfråga

• Enligt SCB är 3,2 miljoner svenskar medlemmar i någon idrottsförening. Varför lyfter ditt parti inte fram idrotten inför valet?

Socialdemokraterna: Vi har som ett av våra vallöften ökat stöd till idrott/fritid/friluftsliv. Vi uppmärksammar även det ideella föreningslivet och är oroade över en utveckling som innebär att färre har råd och tid att vara med i till exempel en idrottsförening. Staten ska aktivt stödja en fri och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt engagemang, som bedriver en bred verksamhet, som värnar om god etik, som ger lika förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män, som arbetar aktivt för integration samt värnar om demokratisk utveckling och delaktighet.

På senare tid har vi emellertid kunnat notera en glidning där olika myndigheter, ofta med hänvisning till EU-rätten, börjat bortse från den grundläggande distinktionen mellan ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet. Det är en utveckling som, utan att grunda sig på några politiska beslut, om den fortsätter helt kan komma att förändra förutsättningarna för den civila sektorn. Vi socialdemokrater vill värna den ideella sektorns särställning.

Moderaterna: Nya Moderaterna har i regeringsställning tillsammans med våra vänner i alliansen värnat och utvecklat stödet till idrotten bland annat genom Idrottslyftet och en mer stabil finansiering. I riksdagen har moderaterna i kulturutskottet presenterad tre stora rapporter under mandatperioden där idrotten funnits med som en viktig del.

Miljöpartiet: Miljöpartiet värnar idrottsrörelsen och dess viktiga funktion i samhället, därför försöker vi alltid lyfta fram idrottsfrågorna. Vi har till exempel satsningar på idrottsaktivitet i miljonprogramsområden eftersom vi vet värdet av idrottsaktiviteter, och vilken kraft idrotten har för att i lokalsamhället skapa engagemang och delaktighet.

Folkpartiet: En viktig åtgärd som vi har gjort inför kommande mandatperiod är det ökade antalet idrottstimmar i skolan. Det kommer förhoppningsvis innebära ett ökat intresse för idrott och därmed bidra till en bättre folkhälsa. Vi jobbar också brett för att skapa bättre villkor för föreningslivet, däribland idrottsrörelsen.

Centerpartiet: Centerpartiet har valt att prioritera jobb och miljö i denna valrörelse eftersom det är våra viktigaste frågor.

Sverigedemokraterna: Vårt parti lyfter fram idrotten i vårt valmanifest där vi gör betydande satsningar på idrottslivet.

Vänsterpartiet: Vi lyfter idrottsfrågorna så mycket vi kan och deltar i alla debatter, men tyvärr är ju inte idrotten den fråga som ligger högst prioriterad inför ett val. Den ska bland annat konkurrera med frågor såsom vård, skola, omsorg och ekonomi. Det vore intressant om till exempel media lyfte de idrottspolitiska frågorna mer, då skulle de troligen komma högre upp på dagordningen.

Kristdemokraterna: Vår idrottspolitiske talesperson, Andreas Carlson, har ett starkt intresse och engagemang för idrotten, och i synnerhet för innebandylaget Mullsjö AIS, som är känt för sin ungdomssatsning och för att de fostrat många duktiga talanger, där han är mycket aktiv.

Vi som parti driver ett flertal förändringar som kan stärka idrottens ställning såsom reglerna kring reklamskatt och sponsring. Men också genom regeringens arbete för ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Det sitter nu en utredning som 2016 ska presentera förslag på hur det ideella Sverige kan stärkas och växa.