Metoden som sparar miljoner

Så lagras spillvärmen

NYHETER

Forskare världen over försöker lösa gåtan om hur värme ska kunna lagras. Nu har svenska Ecostorage kommit en bra bit på väg. Spillvärme från stålverket i Oxölesund ska packas och transporteras för användning på andra orter.

Miljöaktuellt skriver att över 200 terawattimmar går förlorade per år enbart i Sverige, det motsvarar nästan halva landets elbehov. Att kunna lagra energi är därför en av energiforskarnas största huvudbry världen over. Svenska Ecostore kan nu bli först med den revolutionerande tekniken – att lagra spillvärme.

Ecostore tillverkar energisystem baserade på kemi. Man arbetar med lagring av värme i så kallade fasändringsmaterial och i kemiska reaktioner.

Ett samarbete mellan SSAB och företaget Climatewell är nu igång, spillvärme från SSAB:s stålverk i Oxelösund ska lagras, fraktas och användas på annan ort. Climatewell och Ecostorage står för kompetens och personal medan SSAB står för finansiering med en miljon kronor.

Försöket kommer att gå till på så vis att värmen från procesen används till att förånga vatten som finns bundet till en kemisk substans, antingen som kristallvatten eller hydroxid. Kvar blir då reaktanten, ett tort salt. Reaktanten transporteras sedan i en container innehållande antingen en reaktor med reaktant eller endast den torra kemikalien. När mottagaren får reaktanten tillsätts vatten och energin utvinns i vätskeform eller som lågtemperatursånga, enligt Miljöaktuellt.

Även Energimyndigheten är lockade av förslaget och menar att värmelagring skulle ge stora fördelar både ur miljösynpunkt som insparade kostnader för industrierna.

– En viktig arbetsuppgift för Energimyndigheten är att effektivisera energianvändningen genom att återvinna spillvärme från våra basindustrier. Om dessa enorma förluster kan återvinnas kan användningen av primärenergi minskas kraftigt med åtföljande miljöfördelar. Spillvärmeåtervinning bidrar också till förbättrad ekonomi för industrierna, säger Conny Ryytty, Energimyndigheten till miljöaktuellt.

Sofia Sofroniadou/Minimedia