Lurande paret charmar internet

Buset har gjort paret virala.