Emojifemman, vecka 45

Emojifemman med Christoffer Bodin