De är Sverigedemokraternas EU-kandidater

Peter Lundgren och Charlie Weimers är Sverigedemokraternas kandidater till EU.