22 ton titan i lågor

Brand på smältverk för radioaktivt avfall