TV: Lars Ohlys tal i Almedalen

Se vänsterledarens tal