Hör Jörgen Elfving om säkerhetsläget i Europa

Överstelöjtnant oroad över situationen