Lagen gör sköterskor till syndabockar

Genom att lägga ansvaret på cheferna ska vården bli säkrare

RELATIONER

Lex Maria-lagen ska göra vården säker.

Men leder till att man utser syndabockar i stället för att ändra farliga rutiner, anser facken.

Nu ser Socialstyrelsen över lagen.

Foto: Börje Thuresson
Stress och arbetsbelastning bara ökar på sjuksköterskor och annan vårdpersonal ochmed ökad arbetsbelastning ökar även risken att göra fel. Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Alla allvarliga fel i vården måste enligt Lex Maria anmälas till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen anser att felet ska leda till anmärkning, går ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Oftast blir resultatet att den person som var formellt ansvarig för felet får en varning.

Systemet är till för att skapa säkerhet för patienterna.

Det missar målet, menar vård- och läkarfacken.

- Med det system vi har blir det mycket hemlighetsmakeri. Dessutom får en enskild bära hundhuvudet, det angår inte hela arbetsgruppen, säger Eva Fernvall, Vårdfackets ordförande.

- Man slipper i från diskussionen om vad vi kan göra för att förhindra det här felet nästa gång.

I en stor del av de fall som når HSAN har arbetssituationen varit pressad när felen har begåtts. Vanligt är också att det blivit fel i samband med avbyten, när en sjuksköterska bytt av en annan för paus.

Att stress uppstår anses vara en normal del av arbetet i vården. Men möjligheten för den enskilda arbetstagaren att påverka sin arbetsbelastning är liten.

Eva Fernvall vill ge sjuksköterskorna större inflytande över sin egen arbetssituation.

Dessutom tycker hon att vården ska sluta straffa och i stället satsa på att förebygga:

- Vi måste börja titta på vården som en sammanhängande situation med patienten i mitten. Det traditionella i sjukvården är att man betraktar en uppgift som skild från den andra.

Just nu pågår en utredning av Lex Maria på Socialstyrelsen. Den ska vara klar i sommar.

- Utredningarna är väldigt individinriktade. Ofta är det snarare individen än det system han eller hon verkar i som granskas, säger utredningens ordförande Björn Forsberg.

- Många gånger är det hedervärda personer, som vid ett tillfälle råkade göra fel. Då är det kanske inte meningsfullt att bara pricka den personen.

- Vi överväger att lägga ett tyngre ansvar uppåt i hierarkin. Det förefaller att vara en mer framkomlig väg. Det är verksamhetschefens ansvar att se till att de anställda har förutsättningar att göra ett bra jobb. Men vi är inte klara än, säger han.

- Samtidigt kan man inte vara helt ansvarslös om man arbetar i vården. Men ansvaret ska ligga både på individen och systemet. Det är så vi har resonerat.

I diskussionen kring säkerhetstänkandet inom sjukvården, tas ofta flyget som jämförelse. Där rapporteras alla incidenter utan hot om bestraffning för den enskilda medarbetaren.

- Ju mer man anmäler desto mer uppmärksam blir man på problemen. Det skulle få många fler positiva effekter om vi gjorde som i flyget, säger Eva Fernvall.

Också Björn Forsberg har ett flygexempel. När han flög till Jönköping förra veckan, vände planet eftersom en varningslampa indikerade att bagageutrymmet inte var ordentligt stängt.

- Om det varit i sjukvården hade man kanske sagt: Vi kör vidare. Det är det tänkandet man måste förändra.

FAKTA/Lex Maria

Christina Vallgren