– Så får man inte behandla barn

Barnminister Ingela Thalén och barnombudsman Lena Nyberg om Kvinnas serie om barn utan rätt

1 av 2 | Foto: Gunnar Seijbold
RELATIONER

Kvinna har under två dagar berättat om Magnus, Rasmus och Linn inför FN:s barntoppmöte i september.

Tre barn i Sverige som far illa, trots att den svenska lagstiftningen säger att myndigheter alltid ska se till barnets bästa.

I dag svarar barnminister Ingela Thalén och barnombudsmannen Lena Nyberg på Kvinnas frågor.

1 Kommentar om Aftonbladet Kvinnas berättelser om Magnus, Rasmus och Kinn.

Ingela Thalén:

– Man ska naturligtvis inte få behandla barn på det här sättet, säger hon. Det som Aftonbladet berättar om är upprörande. Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter arbetet med att förverkliga barnkonventionen i hela samhället så att den omfattar alla barn.

Lena Nyberg:

Det är ett allvarligt problem att man inte har satt barnens bästa

i främsta rummet. De här fallen visar brister i att leva upp till barnkonventionen. Vi måste ständigt fråga oss hur samhället kan bli bättre på att tillvarata barnens bästa, som är det viktigaste ur min synvinkel.

2 När Sverige skrev under barnkonventionen lovade vi att alla myndigheter ska se till barnens bästa, tycker du att Sverige gör det?

Ingela Thalén:

– Vi har kommit en god bit på väg i vårt arbete med att förverkliga FN:s barnkonvention. Mycket arbete återstår dock. Som barnminister är jag oroad över att barnets syn på sin situation sällan kommer fram i socialtjänstens utredningar. Det är en anledning till att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja sitt nationella program för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Regeringen avsätter totalt 50 miljoner kronor under tre år för detta.

Lena Nyberg:

– Generellt är Sverige ganska duktigt på att leva upp till barnkonventionen i relation till andra länder. Men vi ska inte vara nöjda, det finns fortfarande stora brister. Sedan ser det väldigt olika ut hos olika myndigheter. En del är duktiga, exempelvis Vägverket och Boverket, medan andra helt glömmer barnen. Ofta hänger det på utbildning och ekonomi om man kan prioritera barnens behov och

deras bästa.

3 Har barnens rätt till två föräldrar blivit den vuxnes rätt till barnen?

Ingela Thalén:

– Nej. Barnen har självklart rätt till sina föräldrar, medan föräldrar kan förbruka sina rättigheter som vårdnadshavare.

Lena Nyberg:

– Vuxnas rätt till barn kan aldrig vara en prioriterad fråga. Det måste stå väldigt klart i samhället att det inte är en rättighet för föräldrar att ha barn, men det är en rättighet för barn att ha föräldrar. Barns bästa måste alltid stå i centrum.

4 Vad ska regeringen göra?

Ingela Thalén:

– Regeringen arbetar aktivt för att sprida kunskap och öka medvetenheten om innebörden av barnkonventionen bland politiker, beslutsfattare, vuxna som arbetar med barn och naturligtvis bland barn och ungdomar själva. Barnombudsmannen har också fått i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser och utveckla metoder och verktyg för barnkonventionens genomförande.

– Regeringen har också tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda frågor om barnmisshandel med mera för att myndigheter ska kunna förbättra sitt arbete med barn som har utsatts för eller misstänks vara utsatta för misshandel.

Lena Nyberg:

– Lagstiftningen måste ses över så att alla lagar speglar ett barnperspektiv. Man måste lära sig att se barnet som en enskild individ och inte bara som en del av familjen. I rättsprocesser borde man ha ett ombud som ser till barnets intresse.

– Att utbilda, informera, prioritera och värdera är också viktigt. BO har på uppdrag av regeringen under tre år utbildat och informerat vissa statliga myndigheter, kommuner och landsting om barnkonventionen. Vi vill jobba vidare med det. I höst ska vi ta fram material till barn och ungdomar och presentera för dom själva vad de har för rättigheter.

Läs mer i samma artikelserie:

Läsarnas reaktioner från nätet/Ser svenska myndigheter till barnens bästa?