Stadsbor med låg inkomst har fler barn

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

Mödrarna är äldre, föräldrarna jobbar mer och familjer med låg inkomst har fler barn än i resten av landet.

Det finns en rad storstadsfenomen, visar en sammanställning av tillgänglig statistik.

Ungefär hälften av Sveriges befolkning bor i de tre storstadslänen - 20 procent i Stockholmsregionen, 17 procent i Västra Götaland och 13 procent i Skåne.

För att få svar på vad som skiljer storstadsregionerna från resten av landet har regionplane-och trafikkontoret (RTK) i Stockholms län ställt samman en lång rad statistiska fakta i skriften '”Storstadsfenomen'”.

Det finns även skillnader mellan storstadsområdena men oftast är det så att det som finns mycket av i Skåne och Västra Götaland finns ännu mer av i Stockholmsområdet. Så till exempel bor 68 procent av landets kulturarbetare i storstadsregionerna, hela 44 procent i Stockholms län.

Långa resor

Det finns också några typiska Stockholmsfenomen. Det gäller långa resor till arbetet, 40 procent av alla som har mer än 45 minuters restid till arbetet bor i Stockholms län. De som föder barn efter 36 års ålder är också betydligt vanligare där.

Låginkomsttagarna är relativt jämnt spridda över landet, men i storstadsområdena finns relativt sett fler barn i familjer med låg inkomststandard är i resten av landet. Kraftiga koncentrationer av höginkomsttagare, liksom av högutbildade finns i främst Stockholmsområdet.

Hela 63 procent av personer med mångkulturell bakgrund (utrikes födda eller med minst en utrikesfödd förälder) bor i något av storstadslänen. Där bor 70 procent av alla invandrare födda utanför Europa och 65 procent av invandrare från länder i Europa utom Norden.

Skillnader

Det skiljer en del mellan storstadsregionerna. Invandrare födda utanför Europa är koncentrerade till Stockholms län medan de utomnordiska europeiska invandrarna främst är samlade i Skåne.

I Skåne - med 12,7 procent av Sveriges totala befolkning - bor 25 procent av de utrikes födda i Europa utom Norden.

I Stockholms län - med 20,9 procent av Sveriges befolkning - finns närmare 40 procent av de utrikes födda utanför Europa.

Av statistiken framgår också att högutbildade invandrare har betydligt lättare att få arbete i storstadslänen än i resten av Sverige, vilket inte betyder att de har jobb som svarar mot deras utbildningsnivå.

Som väntat är människor i storstadsområden mer trångbodda. De har också i högre utsträckning varit utsätta för hot eller våld, stöld eller skadegörelse.

Lillemor Idling/TT