Kvinnor med hög lön skaffar fler barn

RELATIONER

STOCKHOLM

Kvinnor med hög inkomst skaffar oftare ett tredje barn än kvinnor med låg inkomst.

Överhuvudtaget har föräldrarnas ekonomi fått större betydelse för om det ska bli fler barn i familjen.

De flesta som får barn i dag har jobb och fast inkomst. Men det är först när det blir aktuellt att ge det första barnet ett syskon som skillnaderna i inkomst blir tydliga, visar en rapport från Riksförsäkringsverket.

Män och kvinnor med en högre inkomst skaffar i större utsträckning ett andra barn än par med lägre inkomst.

När det blir dags för ett tredje barn spelar framförallt kvinnans inkomst roll, visar rapporten. Kvinnor med en högre inkomst blir i högre grad trebarnsmammor än kvinnor med låg inkomst. Bland männen däremot är det de med de lägsta och de med de högsta inkomsterna som blir pappa för tredje gången.

Rapporten bygger på fyra olika inkomstgrupper, räknat i 1995 års priser. Som låg inkomsttagare räknas den som har en inkomst mellan 0 och 125000 kronor, 125000 till 200000 kronor räknas som mellaninkomst, 200000-275000 som hög inkomst och inkomster över 275000 som mycket hög inkomst.

Boende viktigt

För kvinnor med hög inkomst innebär det ett större inkomstbortfall under föräldraledigheten eftersom inkomsten ligger över brytpunkten i föräldraförsäkringen än för föräldrar med inkomster under den nivån. Nu betalar många arbetsgivare visserligen ut löneutfyllnad till en viss nivå under delar av föräldraledigheten men det finns ändå skäl att tro att det finns andra orsaker än den rena inkomsten som bidrar till beslutet att skaffa ett barn till, enligt rapporten.

Det kan handla om att ha ett boende som är tillräckligt stort för fler barn men också om att kvinnor som upplever att de inte pressas in i ett alltför traditionellt familjemönster är mer benägna att skaffa ett tredje barn än vad andra kvinnor är.

Egna inkomsten

Jämfört med på 1980-talet har den egna ekonomin fått större betydelse för beslutet att skaffa barn. Det gäller framförallt första och andra barnet. Den egna inkomsten är också viktigare än de ekonomiska stöd barnfamiljerna får från staten.

– Resultaten visar att man litar väldigt mycket på sin egen inkomst. Det går väl ihop med målet om att alla föräldrar ska arbeta och vara beroende av sin egen inkomst och inte av inkomststöd, säger utredaren Ann-Zofie Duvander på Riksförsäkringsverket.

Men om det betyder att ett höjt barnbidrag eller höjningar av andra stöd inte har någon betydelse för barnafödandet kan utredarna inte säga.

– Det har vi inte tittat på.

Christina Olsson/TT