Ingen adoption för 40+ föräldrar

Nytt förslag läggs fram - åldersgräns för adoptivföräldrar

RELATIONER

STOCKHOLM

En övre åldergräns på 42 år bör införas för adoptivföräldrar.

Det föreslår den statliga adoptionsutredningen, som anser att äldre personer ofta är olämpliga som föräldrar till små barn.

- Mycket bra förslag, säger Tony Falk på Forum för adopterade.

- Vi har arbetat länge för att få igenom detta. Det är inte bra när personer som är 50 år eller över får tillåtelse att adoptera. De är uppåt 70 år när barnet är i tonåren. Då är man normalt för gammal för att ta hand om alla de problem som en tonåring har, fortsätter Falk.

Adoptionsutredningen överlämnas till regeringen på måndag. Utredaren och s-riksdagsledamoten Annika Nilsson säger att adoptivföräldrars ålder är en känslig fråga, men att det är viktigt att adoptivfamiljen blir så lik en biologisk familj som möjligt.

- Man är ju inte förälder bara när barnen är små. Forskning visar att adoptivbarn är extra utsatta och därför är det viktigt att adoptivföräldrar orkar ta ansvar under hela uppväxten, säger hon till TT.

Föräldrautbildning

I Sverige lever omkring 43000 internationellt adopterade och varje år sker cirka 1000 internationella adoptioner. I runt en tredjedel av dessa är föräldrarna över 42 år.

- Det är möjligt att antalet adoptioner kommer att minska rätt rejält om åldersgränsen införs. Men vi ser inte det som en nackdel, säger Tony Falk.

- Adoption ska inte vara en form av terapi för adoptivföräldrarna. Det viktigaste är att barnen får en riktig start i sitt nya hemland. Det är tillräckligt jobbigt att hamna i en helt främmande miljö utan att också behöva oroa sig över överåriga föräldrar.

I utredningen slås också fast att alla adoptivbarn ska ha rätt att komma till väl förberedda föräldrar som är medvetna om olika svårigheter. Därför föreslår Annika Nilsson att kommunerna tillhandahåller en speciell föräldrautbildning inför adoption.

- Skälen är att den utbildning som finns i dag sker i adoptions organisationernas regi, det räcker inte. Vi tycker att barn har rätt att komma till väl förberedda familjer, säger hon.

Ökade kostnader

Idén kommer från Holland som sedan länge har en obligatoriska föräldrautbildning.

- Där har det visat sig att en tredjedel av tilltänkta adoptivföräldrar väljer att inte adoptera efter utbildningen, säger hon.

Hon lyfter också fram frågan om kostnaderna för adoption.

- Kostnaderna har ökat kraftigt de senaste tio åren. Framför allt är det kraven från utlandet på bistånd och donationer. Vi tycker att det är viktigt att få en tydlig redovisning var pengarna går. Det finns en risk att länder blir beroende inkomster av donatorer och då är det inte barnets bästa som sätts i främsta rummet, säger hon.

I dagsläget är det socialnämnderna som fattar beslut om utländska adoptioner. I många kommuner sker det mycket sällan och därmed saknas de kunskaper som krävs för att fatta välgrundade beslut.

Annika Nilsson vill därför att adoptionsbesluten i framtiden fattas av länsstyrelserna.

Roland Johansson/TT Varg Gyllander/TT