Många fler hem behövs

RELATIONER

Bristen på familjehem är akut. Orsaken är tidsbrist, låga löner och svårhanterade barn.

Regeringen förbereder nu ett förslag på hur villkoren ska bli bättre.

Det finns ingen statistik över hur många familjehem det finns och inte heller över hur stort behovet är. Klart är dock att det behövs fler familjehem.

– Generellt sett är det svårt att rekrytera nya familjehem, säger Birgitta Hagström, sekreterare i sociala barn- och ungdomsvårdskommittén.

Ute på remiss

Förra året fick kommittén regeringens uppdrag att se över den sociala barn- och ungdomsvården. Rapporten blev klar i oktober 2005 och skickades därefter ut på remiss.

Just nu sammanställs remissvaren som ska ligga till grund för en kommande proposition.

Särskild utbildning

Enligt slutrapporten har bristen på familjehem på flera orsaker. Allt färre familjer säger sig ha tid och utrymme till att bli familjehem.

Samtidigt finns det en del svårigheter kring arvodet till familjehemmen. Det är till exempel inte pensionsgrundande.

Därtill kräver fler barn med svåra problem särskilt utbildad omgivning.

Läs mer

Johan Gunnarsson