Med färre p-platser kan vi lösa bostadskrisen

Debattörerna: I dag hindrar parkeringskrav bostadsbyggandet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-10-06

Kostnaderna för parkering får konsekvenser i flera led. Det blir i många fall svårt för byggherrar att räkna hem välbehövlig nyproduktion. Vid inflytt får de boende betala för parkeringen, oavsett om de har bil eller inte, skriver Oskar Öholm, Marie Linder och Johanna Sandahl.

DEBATT. Det finns uppskattningsvis omkring 25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, på en hårdgjord yta om cirka 500 kvadratkilometer, vilket motsvarar hela Göteborg.  

En ny gemensam rapport från Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen visar att dagens parkeringspolitik hämmar bostadsbyggandet och har en negativ miljöpåverkan. Vi uppmanar regeringen och kommunerna att göra en översyn av tillämpningen av de normer och lagar som styr parkering.

Konkurrensen om marken ökar i Sveriges storstäder och i många städer finns det en stor bostadsbrist. Vi behöver därför fatta kloka beslut som skapar goda stadsmiljöer och minskar miljöpåverkan.

Bilen kommer att ha en plats i staden även framöver, men förutsättningarna förändras med ökade klimat- och miljökrav, utvecklad teknik och nya affärsmöjligheter.

Nya beräkningar av analysföretaget Evidens, exklusivt framtagna för vår rapport, visar att kostnaden för nya parkeringsgarage är så hög att den kraftigt hämmar nyproduktionen.

En halvering av parkeringstalet (p-talet) kan öka nyproduktionen i Stockholms län med 20 procent. Särskilt intressant är den stora effekt som syns i de kommuner runt huvudstaden som har goda spårförbindelser. I exempelvis Upplands Väsby och Järfälla skulle ett halverat p-tal öka bostadspotentialen med runt 50 procent och i Botkyrka nästan lika mycket.

Vi har även låtit räkna på effekterna på bostadsbyggandet i Göteborg, även där med tydligt positiva resultat. En halvering av p-talet kan öka nyproduktionen i Göteborgs stad med åtta procent.

Kostnaderna för parkering får konsekvenser i flera led. Det blir i många fall svårt för byggherrar att räkna hem kalkylen för välbehövlig nyproduktion och i dessa fall riskerar byggnationen att inte bli av.

Vid inflytt får de boende betala för parkeringen, oavsett om de har bil eller inte.

I forskningsprojektet MO-BO (Theory into Practice 2019) gjordes beräkningar på de ekonomiska konsekvenserna av att bygga med parkeringstalet 0 och bo utan bil, men med ett mobilitetspaket för resor med cykel och kollektivtrafik.

En radhusfamilj med två vuxna och två barn skulle kunna spara 4 600 kronor per månad. Byggkostnaderna för ett flerbostadshus skulle sjunka med 15 procent.

Vidare har samma projekt visat att hus som planeras med smarta mobilitetslösningar ger 57 procent lägre klimatpåverkan, än när det byggs utifrån befintliga parkeringsnormer genom färre parkeringsplatser i garage.

Vi kan konstatera att det behövs en bättre fungerande marknad för parkering. Vi uppmanar nu regeringen och kommunerna att göra en översyn av tillämpningen av parkeringsnormen och de lagar och kostnader som styr parkering.

P-kraven behöver tas bort så att parkeringsbesluten speglar de lokala behoven och förutsättningarna. Dagens krav innebär dyra investeringar för fastighetsbolagen och är orimliga när smart teknik och rätt prissättning gör att befintliga parkeringsplatser kan nyttjas mer effektivt och parkeringsbehovet minskar över tid.

Parkeringspolitiken måste moderniseras. Feldimensionerade parkeringskrav ska inte hindra bostadsbyggande. Den som inte har råd med en bil ska inte behöva betala grannens parkeringskostnad. Regelverket ska gynna goda stadsmiljöer med plats för lek och grönska.


Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm
Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.