200 000 barn dör av rökning – varje år

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-11-26

Drygt 600 000 personer, en tredjedel av dem barn, dör varje år i förtid till följd av passiv rökning.

Det visar den första världsomfattande studien av effekterna av passiv rökning

Det innebär att en procent av alla dödsfall i världen varje år orsakas av passiv rökning.

Ungefär 40 procent av alla barn och var tredje vuxen utsattes för andras tobaksrök 2004 enligt studien som publiceras i medicintidskriften The Lancet.

Hjärtinfarkt och luftvägsinfektioner står för de allra flesta av dödsfallen som orsakas av passiv rökning.

Barn i fattiga länder drabbas betydligt hårdare än de i rika länder. I höginkomstländer i Europa dog 35 388 vuxna och 71 barn till följd av passiv rökning medan siffrorna ser annorlunda ut i Afrika. Där dog 9 514 vuxna och 43 375 barn.

– Lagstiftning mot rökning i offentliga miljöer skulle avsevärt minska dödsfallen och sjukvårdskostnader till följd av passiv rökning säger Annette Pruss-Ustun, som lett studien, till AFP.

I Sverige dör 200 personer varje år av passiv rökning, enligt en studie från Karolinska Institutet.

– Vi har en väldigt låg exponering för passiv rökning i Sverige jämfört med nästan alla andra länder. Det beror på att vi har relativt få rökare och restriktioner för rökning i många miljöer, säger Göran Pershagen, en av forskarna bakom den svenska studien.

Göran Boëthius är docent och vice ordförande i Läkare mot tobak. Han menar att kunskapen om den passiva rökningens snabba effekter är för dålig, även i Sverige.

– Det räcker med omkring 30 minuter av passiv rökning för att vi ska kunna se effekter på blodkärlen hos människor. Är man då redan kärlsjuk så kan det vara avgörande för en proppbildning i blodkärlen, säger han.

Forskarna bakom den internationella studien vill att alla länder inför världshälsoorganisationens rekommendationer om reklamförbud, högre skatter och information om rökningens skadeverkningar, både på den egna och andras hälsa.

Totalt dog mer än 5,7 miljoner människor, enligt studien, i tobaksrelaterade sjukdomar 2004.

Tobaksrök är en blandning av mer än 4 000 ämnen i form av gaser och partiklar, som kadmium, cyanväte, formaldehyd och kolmonoxid. Många ämnen förekommer i högre koncentrationer i sidoröken än i den rök som rökaren själv drar i sig. Passiv rökning ökar risken för astma och allergier. Barn som utsätts för tobaksrök får lättare luftvägsinfektioner och öroninfektioner, och behöver oftare än andra barn vårdas på sjukhus.

WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrarnas rökning, enligt Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

En undersökning från 2009 visar att 73 procent av svenskarna vill utöka rökförbudet på restauranger till att innefatta även uteserveringar. Riksdagen har som mål att inga svenskar ska utsättas för passiv rökning 2014.

TT-AFP