Finans-ABC för dummies

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-10-16

Så framstår du som en ekonomiexpert vid middagsbordet i helgen

Derivathandel, riktkurser och blankning.

I finanskrisens tider dränks vi av obegripliga uttryck i rapporteringen.

Aftonbladet.se hjälper dig briljera med finanskrisens ABC.

Det är inte alltid så lätt att hålla koll på vad alla ord som far omkring i vår vardag betyder. Det är lätt att känna sig lite dum. Men nu behöver du inte känna dig så osäker längre. Med hjälp av vårt finans-ABC kan du briljera på festen i helgen – eller på fikarasten på jobbet.

Aktier

är värdepapper. B-aktier är aktier har lägre röstvärde vid bolagsstämma än A-aktierna. Det innebär att makten i första hand ligger hos dem som äger A-aktierna.

Aktiekurs

En aktiekurs är ingen utbildning för dem som vill veta mer om aktier. Aktiekursen är det pris som en aktie handlas för vid ett visst tillfälle.

Aktieportfölj

Är ingen väska som man har sina värdepapper i. En aktieportfölj är det samlade aktieinnehav som en aktieägare har och kan bestå av aktier från flera olika bolag. Genom en väl balanserad aktieportfölj kan man sprida riskerna och därmed sova lugnare om nätterna.

Baisse

Innebär att aktiemarknaden kännetecknas av låga eller fallande priser. Motsatsen heter hausse och då kännetecknas marknaden av snabbt stigande priser i stället. Att "baissa" betyder att man försöker påverka kursen nedåt.

Blandfond

Är en fond som placerar i både räntebärande papper och aktier. Det innebär att blandfonden normalt sett bör ha en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Risknivån skiftar dock mellan olika blandfonder, eftersom fördelningen mellan andel aktier och räntor kan variera.

Blankning

Innebär att man säljer lånade aktier för att tjäna på kursfall. Man äger alltså inte aktierna utan lånar dem bara och säljer dem i tron att kursen ska falla. När kursen sedan har fallit kan man köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris, vilket ger en vinst. Man kan säga att blankning är motsatsen till ett vanligt aktieköp då man förväntar sig att aktien ska stiga så man kan göra en vinst.

Derivathandel

Med derivathandel avses handel i finansiella instrument som exempelvis optioner. Sådan handel syftar till att spekulera i kortsiktiga kursändringar, i stället för att göra långsiktiga investeringar.

Dow Jones Index

eller The Dow Jones Industrial Average (DJIA) som det egentligen heter är ett amerikanskt aktieindex som skapades av Wall Street Journals grundare Charles Henry Dow. Dow Jones är USA:s äldsta fortfarande publicerade aktieindex och visar hur den finansiella marknaden i USA mår.

Finansvalp

Är ingen lite söt jycke. Med ordet finansvalp kan man på ett nedsättande sätt beskriva unga anställda inom fondkommissionsbolag och banker som gör snabba "klipp" och kammar hem stora vinster. Uttrycket ska ha myntats 1987 på SSU-kongressen av Stig Malm. Efter det införde dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt en särskild omsättningsskatt på värdepapper, "valpskatt".

Hedgefond

är en värdepappersfond som inte bara investerar i värdepapper som antas stiga i värde utan också gör blankningsaffärer, vilket betyder att man säljer lånade aktier för att tjäna på kursfall. Tanken är att en hedgefond ska vara mindre beroende av den allmänna marknadsutvecklingen än vad vanliga aktiefonder är. En hedgefond har alltid som målsättning att ge positiv avkastning, även på en vikande marknad. Samtidigt kan en hedgefond innebära betydligt högre risk än vanliga fonder.

Inflation

betyder att värdet på ett lands pengar försämras. Allmänna prisökningar för att pengarna får en lägre köpkraft. Motsatsen till inflation är deflation och då faller priserna. Statistiska Centralbyrån mäter inflationen och ett vanligt mått är konsumentprisindex, KPI.

Insättningsgarantin

eller insättarskydd som det också kallas är ett garantisystem som är lagstadgat. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar skydd för kundernas insättningar i bl a banker i händelse av att banken skulle gå i konkurs. Syftet: Att stärka kundernas skydd och bringa stabilitet på marknaden. I dag är insättningsgarantin i Sverige fastställd till 500 000 kronor per person och institut. Det är Riksgälden som ansvarar för insättningsgarantin.

Nasdaq

Är en amerikansk aktiebörs som grundades 1971 och har sitt säte i New York. Nasdaq är en förkortning av National Association of Securities Dealers Automated Quotations och aktiebörsen är den globalt ledanre marknadsplatsen för aktier inom högteknologi.

Nikkei

Är ett japanskt aktieindex. Det har använts sedan 1950 och kallas Nikkei 225 eftersom det omfattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen.

OMX

OMX är den nordiska börsen och är en gemensam marknadsplats för de nordiska och baltiska finansmarknaderna. Den ger tillgång till över 80 procent av börshandelsmarknaden i de nordiska och baltiska länderna.

OMXS-index

OMXS-index omfattar de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Tidigare kallades det SAX-index.

Premieobligation

Riksgälden ger ut den svenska statens premieobligationer två till tre gånger per år. Det är en statsobligation vars ränta lottas ut bland innehavarna. När man köper svenska statens premieobligationer får man alltid minst pengarna tillbaka och är därför ett tryggt sparande.

Punkt

Är i dessa sammanhang ingen liten prick, utan en enhet som används vid kurs- eller börsnoteringar av exempelvis värdepapper, valutor eller råvaror. En punkt betyder en hundradels procent och med hjälp av denna enhet kan man jämföra skillnaden mellan sälj- och köpkurs, som på engelska kallas spread men som är ett uttryck som även används av invigda i Sverige.

Recession

Innebär en tillbakagång i ekonomin. Det är en mildare variant av lågkonjunktur. Man brukar förutsätta att en recession består av två eller fler på varandra följande kvartal med fallande bruttonationalprodukt (BNP). Om lågkonjunkturen blir mycket kraftig och lång kallas den istället för depression.

Reporänta

är den viktigaste styrräntan och bestäms av Riksbanken. För närvarande är den svenska reporäntan 4,25 procent. Reporäntan styr är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar och påverkar därmed också vilken ränta du får betala på ditt bostadslån.

Riktkurs

Det är den kurs som i en aktieanalys bedöms vara den "riktiga kursen". Det är den kurs man anser sig kunna förvänta att aktien kommer handlas för i framtiden. Riktkursen kan ses som ett mål som aktien ska kunna uppnå under en viss tidsperiod.

Räntebärande papper

Har inte någon speciell sorts papperskvaliitet. Räntepapper är helt enkelt värdepapper och kan vara exempelvis obligationer. De kan ha lång eller kort löptid och skiljer sig från aktier på det viset att ränteutbetalningarna är förutsägbara.

SAX

I finanssammahang åsyftar man inte ett redskap man hittar i kökslådan då man talar om SAX. SAX blev namnet på Stockholmsbörsens automatiska system för aktiehandel när det infördes 1990. All aktiehandel på Stockholmsbörsen sker i dag elektroniskt med hjälp av SAXESS, vilket är en uppgradering av SAX. När man tidigare talat om SAX-index åsyftas det index som används över alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Numera heter det OMXS-index.

Statsskuldväxel

Är ett värdepapper som utfärdas av Riksgälden och som används för den svenska statens kortfristiga upplåning. Med det hanteras variationer i det månatliga lånebehovet. En statsskuldväxel har normalt en löptid på mellan tre och tolv månader. Redan vid köpet vet man vad man får tillbaka på inlösendagen och vid köpet betalar man en lägre summa än vad man lagt bud på vid auktionen. Mellanskillnaden blir räntan.

Spread

Det är ett engelskt uttryck som beskriver skillnaden mellan olika räntor, exempelvis köp- och säljräntor. För statspapper mäts spreaden i räntepunkter.

Termin

Nej, det har inget med dina barns skolgång att göra. När man talar om terminer i finanssammanhang så är det i samband med avtal där parterna förbinder sig att köpa respektive sälja en viss mängd av en tillgång eller vara till ett bestämt pris vid en avtalad framtida tidpunkt. Båda parterna är skyldiga att följa avtalet. Terminsavtal används bland annat i handel med obligationer, aktier och valutor.

Följ ämnen i artikeln