Så ser riksdagspartierna på nya FRA-avslöjadet

Uppdaterad 2013-12-12 | Publicerad 2013-12-11

Svenska FRA har hjälpt USA att hacka datorer, enligt SVT:s Uppdrag granskning.

Försvarsminister Karin Enström (M) förutsätter att myndigheten följer lagen.

Så här ser de övriga riksdagspartiernas försvarspolitiska talespersoner på de nya uppgifterna.

■ ■ Hur ställer sig ditt parti till de nya uppgifterna?

Peter Hultqvist (S):

– Jag förutsätter att FRA följer gällande lagstiftning och regelverk.

Torbjörn Björlund (V):

– Vi är väldigt kritiska till det som kommer fram, att samarbetet är mer än vad man har velat påskina. Samarbetet utgår från någon slags information och inte mer. Det här är mycket mer ingående samarbete, både tekniskt och på annat sätt. Det är inte alls det vi har fått oss till livs, varken av FRA eller någon annan.

Peter Rådberg (MP):

– Det är en väldigt farlig väg som Sverige är inne på. Detta är allvarligt, att man börjar rucka på integritetsdelen och att det kan få utrikespolitiska konsekvenser, att Sverige är en del av det här avlyssningssystemet. Därför vill vi ha nya lagar som stärker upp vad FRA får göra och inte får göra. Det krävs en lagförändring mot FRA. Den andra delen är att den som ska kolla om regeringen gör rätt, alltså Siun, från vårt sätt att se det är för tandlös och också behöver ses över. Likaså den här domstolen som ger tillstånd till det här.

Mikael Jansson (SD)

– Vi har stort förtroende för myndigheten FRA. I försvarsutskottet får vi en särskild dragning av FRA. Jag känner mig extra lugn att de sköter sin syssla som det är tänkt enligt svensk lag. Sen finns det ju två särskilda myndigheter som granskar FRA och det gör det ju ännu mer säkert i våra ögon, att allt går rätt till. Jag tvivlar på äktheten i de här mediala uppgifterna. 

Allan Widman (FP):

– Jag kan inte på grundval av den dokumentation som jag hastigt har fått ta del av göra några bestämda bedömningar om vem som gjort vad och vem som har gjort detta. Det jag däremot kan konstatera sedan lång tid tillbaka är att företrädarna för FRA säger att man i alla delar följer svensk lag och de regler som gäller för signalspaningen. Det beskedet håller jag för gott tills dess att motsatsen är bevisad.

Mikael Oscarsson (KD):

– Grundläggande så behöver vi en välfungerande underrättelseverksamhet för att skydda Sverige mot hot. Vi hade en omfattande diskussion 2008 och vi tycker att vi fick till en bra lagstiftning med bra kontroll och parlamentarisk insyn. Sedan förutsätter jag att FRA följer svensk lagstiftning.

Staffan Danielsson (C):

– Vi har en av världens mest transparenta och öppna lagstiftningar vad gäller underrättelseinhämtning för landets säkerhet. Lagstiftningen innebär att man får tillstånd enligt vissa givna kriterier och att detta följs även upp noga av en särskild nämnd. Kontrollinstanserna har full insyn och bedömt att så är fallet.

Behöver man göra någon översyn utifrån det här?

Peter Hultqvist (S):

– Siun är den myndighet som har i uppdrag att utvärdera verksamheten och jag förutsätter att de gör sitt jobb.

Torbjörn Björlund (V):

– Det här är sådant som kommer fram, som inte finns med i Siuns rapport eller något annat sammanhang. Då måste man ifrågasätta om kontrollen fungerar som den ska göra. Det behövs en översyn om hur FRA-lagen verkligen ser ut. Det kan vara en text som helt enkelt inte följs. Sen måste vi titta över Siun och försvarsunderrättelsedomstolens möjligheter att övervaka det här på ett sådant sätt att allt blir genomlyst.

Peter Rådberg (MP):

– Ja, absolut. Det är tveklöst. FRA har i dag väldigt stora möjligheter på grund av att lagen är diffus. Det står att FRA inte får spana på svenska medborgare och sedan finns det ett antal undantag. Det är det som gör att FRA egentligen har obegränsade möjligheter att spana. Det har framförts av flera experter på området. Lagen i sig är så vagt skriven och gör det svårt för nämnden att kritisera.

Mikael Jansson (SD):

– Nej, det tycker vi inte på de här uppgifterna. FRA granskas varje år i riksdagen. Då tar vi upp de här frågorna och det finns två myndigheter som tittar på det. Om det kan presenteras direkta bevis då kan vi ha en översyn, det är klart.

Mikael Oscarsson (KD):

– FRA:s verksamhet tycker vi sker inom ramen för en tydlig lagstiftning med strikt kontroll och parlamentarisk insyn. Men finns det brister så måste de självklart åtgärdas.

Allan Widman (FP):

– Jag har sagt att jag tycker att det är mycket naturligt när SVT publicerat sina uppgifter att låta Siun, tillsynsmyndigheten, ta del av det här. Det är den gången vi har. Det är Siun som oberoende tillståndsmyndighet som har möjlighet att pröva om FRA håller sig inom de legala ramarna helt enkelt. De har haft synpunkter tidigare och det är ett granskningsorgan, som i den meningen i alla fall fungerar.

Staffan Danielsson (C):

– Nu kommer det nya uppgifter och naturligtvis måste våra tillsyns- och kontrollinstanser noga granska de uppgifter som kommer fram och ställa frågor till FRA. Vi ska också göra en uppföljning vid en kontrollstation inom något år om hur signalunderrättelsen fungerar och då kan även det här gås igenom ordentligt.

Har FRA ett för nära samarbete med NSA?

Peter Hultqvist (S):

– Jag förutsätter att de följer regelverken när det gäller hur samarbete med andra länder ska gå till.

Torbjörn Björlund (V):

– Ja, det här som kommer fram tyder på det. Vi vet om att det finns ett utbyte mellan olika underrättelsetjänster. Det brukar vara rätt naturligt att man har gemensamma saker att studera. Men på det här sättet som man då har närmat sig NSA och USA speciellt efter de här avslöjanden av NSA, om att de har spionerat på halva världen, är vi väldigt emot det naturligtvis. Det ska inte fungera på det sättet. Det kan finnas uppgifter om människor som inte har någonting att göra med det som vi är intresserade av, att hitta hot mot Sverige.

Peter Rådberg (MP):

– Nej, det kan man inte säga. FRA  får samarbeta med USA. Problemet är inte att FRA samarbetar eller ger information. Det är dess uppdrag. Sen när man går i nästa steg, att ge information till USA bara för att de vill ha det. Då har vi gått över den linjen. Det är precis det som har skett i det här fallet.

Mikael Jansson (SD):

– Hur det här samarbetet går till är FRA väldigt försiktiga med. Inte för att det ska vara någon oegentlighet utan om någon signalspaningsmyndighet avslöjar exakt hur man jobbar så kan det drabba deras arbete.

Mikael Oscarsson (KD):

– Samarbetet får endast ske om syftet är att tjäna svenska intressen. Sen så är det så att vilka länder som vi samarbetar med är ingen öppen uppgift.

Allan Widman (FP):

– Jag ska ärligt säga att jag vet ingenting om omfattningen av FRA:s samarbete. Jag konstaterar att det här är en del av ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. Utifrån de dokument som jag sett så känner jag mig inte mogen att säga att "ja, det har man gjort". Utifrån mig står det som osäkert vad som har skett, var det har skett och vem som har bidragit på olika sätt till detta.

Staffan Danielsson (C):

– FRA ska jobba inom de lagar som vi har lagt fast och ska kontrolleras av de tillsynsmyndigheter och kontrollinstanser som finns. Jag sitter inte inne med information för att bedöma detta. Min bild är den som myndigheten ger att man jobbar inom de givna regelverken.

ANNONS