Användarvillkor Aftonbladet

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Uppdaterad 2024-06-14 | Publicerad 2016-09-29

Dessa villkor ("Användarvillkoren") reglerar din användning av tjänsten Aftonbladet, det vill säga när du tar del av tidningen Aftonbladet och närliggande tjänster, inklusive Aftonbladet Plus och Produktpaket (“Tjänsten”/”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Aftonbladet Hierta AB, org.nr 556100-1123 och Schibsted News Media AB, org.nr 559343-3666.

Vad gäller Produktpaket tillhandahålls dess ingående delar av olika tjänstetillhandahållare vilket framgår av de Särskilda villkoren för respektive sådan tjänst. Schibsted News Media AB och Aftonbladet Hierta AB är bolag inom Schibstedkoncernen och benämns nedan gemensamt “Aftonbladet”, “vi” eller “oss”. Schibsted Media AS är moderbolag för bolagen inom Schibstedkoncernen. Mer information om Schibstedkoncernen och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: http://www.schibsted.com

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsterna framgår vid var tid på www.aftonbladet.se

De tjänster som ingår i Produktpaket kan ändras under din prenumerationstid. För det fall du är prenumerant på Produktpaket och någon/några tjänst/er plockas bort ska Aftonbladet meddela detta till dig i förväg, och du har rätt att säga upp din prenumeration, på samma sätt som anges i avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.

Aftonbladet och flera andra bolag inom Schibstedkoncernen använder ett Schibsted-konto som inloggningslösning och elektronisk betaltjänst. För att kunna använda Tjänsterna måste du skapa ett Schibsted-konto. I ditt Schibsted-konto hanteras dina personuppgifter, dina betalningar, dina meddelanden, din data och dina sekretessval. Villkoren för ditt Schibsted-konto hittar du här. Dessa Användarvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan vårdnadshavares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna.

AVGIFT FÖR TJÄNSTERNA

Vissa av Tjänsterna kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Detta innebär att du får tillgång till (abonnerar på) den specifika Tjänsten under den tid ditt abonnemang löper. Du betalar för din prenumeration på Tjänsterna månadsvis i förväg. Direkt efter registreringen får du en bekräftelse på ditt köp via e-post. Har du betalat med kort innehåller bekräftelsen även uppgifter om din betalning. Har du betalat med SMS får du, när köpet har genomförts, ett kvitto skickat till det nummer du använde för att betala för Tjänsten.

Abonnemangsavgiften betalas med kort, via SMS eller faktura. Om du betalar med kort dras avgiften varje månad från det kort du angivit i registreringsformuläret. Om du betalar via SMS hamnar avgiften på telefonräkningen för det mobilnummer du skickade SMS ifrån alternativt dras avgiften från kontantkortet som är kopplat till mobilnumret.

Vid var tid gällande avgift för Tjänsterna framgår på Aftonbladet Plus sida. De priser som anges inkluderar moms.

Aftonbladet har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsterna. Så länge ditt abonnemang löper under bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring. När ditt abonnemang passerat bindningstiden (om sådan finns) meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen börjar gälla. Vill du inte köpa Tjänsten till det nya priset har du rätt att säga upp avtalet avseende den specifika Tjänsten inom trettio (30) dagar från att prisjusteringen meddelades dig.

SÄRSKILT OM TJÄNSTEN PRODUKTPAKET

Tjänsten Produktpaket (”Produktpaket”) är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster från olika bolag inom eller utanför Schibstedkoncernen (”Bolagen”). Vilka tjänster som ingår i Produktpaket framgår vid tidpunkten när du köper Produktpaket (”Köptillfället”) och vid var tid på köpsidan.

För de tjänster i Produktpaket som tillhandahålls genom Bolagen gäller, utöver dessa Användarvillkor, även respektive tjänsts särskilda villkor (”Särskilda villkoren”) i tillämpliga delar. De Särskilda villkoren finns samlade här. Användarvillkoren och de Särskilda villkoren godkänns vid Köptillfället eller i samband med att sådan tjänst läggs till i ditt Produktpaket.

AVTALSTID/UPPSÄGNING

Ditt abonnemang för en specifik Tjänst gäller från och med den dag som framgår av din köpbekräftelse, under hela bindningstiden (om sådan finns) och därefter tills vidare löpande, till dess du själv säger upp Tjänsten.

Om du vill avsluta ditt abonnemang på en Tjänst behöver du säga upp det. Du kan säga upp ditt abonnemang på Tjänsten på följande sätt:

  • Via ”hantera min prenumeration” där du säger upp genom att stänga av den automatiska förnyelsen.
  • Kontakta Aftonbladet support på support@aftonbladet.se
  • Du kan även säga upp genom att kontakta Aftonbladets kundservice eller genom att kontakta oss på annat sätt, se kontaktuppgifter längst ned i dessa Användarvillkor.

Abonnemanget avslutas när den senast betalda perioden har löpt ut. Vänligen kontrollera att du har fått din uppsägning bekräftad.

Aftonbladet har rätt att säga upp ditt abonnemang med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig. Aftonbladet har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt abonnemang om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då du beställde din prenumeration på Tjänsten, ångra ditt köp (”Ångerfristen”).  Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Aftonbladet kundservice. Aftonbladet kommer att bekräfta genom ett e-mail att man mottagit ditt meddelande.

Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå hos konsumentverket.

Aftonbladet förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat den specifika Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Aftonbladet snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Aftonbladet mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Aftonbladet dig med avdrag för den tid du använt den specifika Tjänsten.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av den specifika Tjänstens månadskostnad per dag.

REKLAMATION

Om du upptäcker fel i någon Tjänst som inte beror på dig och/eller din digitala miljö, eller någon som använder ditt konto, har du rätt att få felet åtgärdat. För att du ska ha rätt till kompensation vid utebliven leverans som kan hänföras till Aftonbladet ska du reklamera detta inom skälig tid.

För att reklamera kontaktar du Aftonbladet på 08-56 25 29 89 (vardagar klockan 09.00-10.00), på support@aftonbladet.se eller på postadress Aftonbladet Hierta AB, 105 17 Stockholm

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA MED MERA

Ditt abonnemang är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till Aftonbladets support.

Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att Aftonbladet eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Aftonbladets regler.

Utöver vad som är föreskrivet i tvingande lag, eller överenskommet i separat skriftligt avtal med Aftonbladet, är det inte tillåtet att använda automatiserad teknik (så som till exempelvis crawling, skrapning och indexering (för till exempel text- och datautvinningsändamål)) för att samla in data från Tjänsterna eller analysera text och/eller data i digital form på Tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, AI-modeller). Aftonbladet ger dock begränsade tillstånd att genomsöka Tjänsterna i enlighet med de parametrar som skriftligen anges i Tjänsternas robot.txt-filer.

Det är heller inte tillåtet att:

a) vidta åtgärd som enligt Aftonbladets bedömning åsamkar en orimlig eller oproportionerlig stor börda på Tjänsterna;

b) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller återge material från Tjänsterna till allmänheten;

c) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på Tjänsterna.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du kan ha möjlighet att medverka direkt i Tjänsterna t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Material som du själv bidrar med till Tjänsten kallas nedan för ”Användargenererat innehåll”. Notera att Aftonbladet inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Användargenererat innehåll omfattas således inte av det utgivaransvar som i övrigt gäller på Aftonbladet. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsterna och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har Aftonbladet rätt att ta bort sådant material.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsterna tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Aftonbladet och Aftonbladet ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Aftonbladet/Bolagen, eller Aftonbladets/Bolagens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Aftonbladet genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted Media AS eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

FÖRÄNDRINGAR I AFTONBLADETS ERBJUDANDE

Aftonbladet kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Aftonbladet rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Eventuella förändringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på denna sida och/eller kommunicerats på annat sätt. I den mån Aftonbladet gör väsentliga förändringar i Användarvillkoren som du inte accepterar har du rätt att avsluta sin prenumeration i förtid.

FORCE MAJEURE

Aftonbladet är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden, cyberattacker eller annan omständighet som Aftonbladet inte kunde ha räknat med och vars följder Aftonbladet inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

UPPFÖRANDEKOD

Aftonbladet följer uppförandekoden Schibsted’s Code of Conduct. Du kan ta del av uppförandekoden här.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor.

Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Mail på support@aftonbladet.se eller telefon på 08-56 25 29 89 (telefontider är vardagar klockan 09.00-10.00)

Aftonbladet Hierta AB

Org. nr 556100-1123

105 17 Stockholm

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556100-1123 01