Svårt nå miljömål

Publicerad 2013-03-27

Stockholm. Merparten av Sveriges miljökvalitetsmål är omöjliga att nå till 2020, enligt den årliga uppföljningen som har samordnats av Naturvårdsverket.

Bland dessa återfinns begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, hav i balans, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.

Endast två av 16 mål kommer att nås inom den uppsatta tiden - ett skyddande ozonskikt och säker strålmiljö.

Årets bedömning är densamma som förra året, och verket konstaterar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga. För att nå alla uppsatta mål krävs en omfattande samhällsomställning med hållbar produktion och konsumtion.

– Åtgärder inom såväl miljöpolitiken som inom andra politikområden är förutsättningar för att nå miljömålen, säger verkets generaldirektör Maria Ågren.

TT