Gör svenska vägar säkrare att köra på

Debattören: Det dåliga vägunderhållet skördar människoliv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-01-06

Vi ser att det eftersatta vägunderhållet nu börjar få konsekvenser för olycksstatistiken, skriver Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

DEBATT. Trafiksäkerheten måste uppmärksammas med flera och mera aktiva åtgärder om vi ska nå Nollvisionen. Det krävs stärkta investeringar för ett ökat vägunderhåll, särskilt för vägar utanför storstäderna. God och trafiksäker väginfrastruktur skapar tillgänglighet i hela landet och är en förutsättning för ett funktionellt näringsliv.

Transportföretagen föreslår därför tre punkter som kan stärka vägnätet och trafiksäkerheten.

Sverige hör fortfarande till de mest trafiksäkra länderna i världen. Nollvisionen innebär att ingen ska riskera att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Tyvärr har trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige under de senaste åren inte varit den önskade när det gäller antal dödade och skadade.

Transportföretagen ser trafiksäkerhet som en av branschens absolut viktigaste frågor. Varje dag transporteras såväl personer som gods på de svenska vägarna och att minska riskerna för en olycka är därför en självklar drivkraft.

Men tyvärr ser vi att det eftersatta vägunderhållet nu börjar få konsekvenser för olycksstatistiken.  

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet i Sverige som är nästan 10 000 mil långt. Myndigheten menar att en av de åtgärder som behöver genomföras för att med framgång kunna arbeta med trafiksäkerhet är att anpassa hastigheten på våra vägar.

I vissa avseenden kan det innebära höjningar men för den absoluta majoriteten av vägar innebär detta sänkta hastigheter. Tydliga åtgärder behöver ske för att komma i kapp med det bristande vägunderhållet.

Att enbart sänka hastigheten är inte en heltäckande lösning på den utmaning vi möter.

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

I Sverige har vi ett funktionsmål som säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samtidigt som det ska bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Hela Sverige ska leva och fungera. Vägen är en viktig nyckel för detta och knyter ihop andra trafikslag. För att vi ska nå mål om god framkomlighet förutsätts att Trafikverket stärker sina investeringar i vårt nationella vägnät. Dessutom måste regionala beslutsfattare ta sitt ansvar.

Transportföretagen föreslår därför tre punkter som kan stärka vägnätet och trafiksäkerheten:

  1. Bygg bort farliga vägavsnitt som inte motsvarar dagens trafiksäkerhetskrav, till exempel krön och kurvor för att på så sätt öka trafiksäkerheten och eliminera riskfyllda avsnitt.
  2. Bygg ut mitträcken, då mötesseparering är en relativ enkel åtgärd för att göra vägen säkrare och förbättra trafikflödet.
  3. Bredda vägar särskilt på de regionala vägnätet som ligger utanför storstadsområdena. Många av vägarna är smala och det hindrar framkomlighet och är en säkerhetsfråga.

En god förvaltning av vårt gemensamma vägkapital innebär att fortsätta investera i infrastrukturen runt om i hela landet. Vi tror på och verkar för ett transportsmart samhälle med hållbara transporter. Vi värnar om hållbarhetens samtliga aspekter, såväl ur ett miljö- och klimatperspektiv som samtidigt tar hänsyn till de rättmätiga kraven på ett trafiksäkert vägnät.

Ett tillgängligt vägnät för alla medborgare oavsett färdsätt är en förutsättning för tillväxt och hållbarhet.

Trafikverkets prioriteringar baseras på ambitionen att den framtida infrastrukturen genom innovativa lösningar ska ge förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Men för att nå denna goda ambition, anser Transportföretagen att de brister och svagheter som identifieras måste åtgärdas.

Vi ska inte jaga de resor och transporter som utförs. Våra medlemsföretag vill bidra till en ökad trafiksäkerhet och ett hållbart vägtransportsystem och på så sätt lägga grund för ett hållbart samhälle. Därför är det av största vikt att Trafikverket i sitt arbete säkrar att vägnätet lever upp till de krav som medborgare och näringsliv med rätta kan förvänta sig.


Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.