Förbjud eleverna att röka under skoltid

Debattören: Det räcker inte med att ha en rökfri skolgård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2019-04-01

Nuvarande lag om rökfri skolgård reglerar bara cigaretter och utelämnar helt övriga tobaksprodukter. Att den reglerar skolgården som ett geografiskt område, innebär i praktiken att den gamla rökrutan har flyttat till skolans entré, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

DEBATT. För 25 år sedan fick vi en lag om rökfri skolgård. Trots det röks det obehindrat på landets skolgårdar. Mer än 30 procent av alla elever använder tobaksprodukter under skoltiden och nio av tio ungdomar säger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Det borde vara alla barns rätt att ha en tobaksfri skoltid och att få ta del av kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv.

Få vuxna känner till hur mycket det röks i skolan och vilken press deras barn utsätts för dagligen. Utöver kompisars påverkan och viljan att passa in anges också psykisk ohälsa som orsak till att börja röka. Tyvärr är det få som känner till att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter och andra drogberoenden.

Elever som riskerar att inte klara kunskapskraven behöver inte fler problem som ett nikotinberoende medför, de behöver stöd både att förbli tobaksfria och klara kunskapskraven.

Nio av tio rökare börjar före 18 års ålder. Därför arbetar tobaksindustrin intensivt med att utveckla nya produkter för att kringgå lagstiftning och locka barn. Godissmaker, gratis smakprover, design och vilseledande marknadsföring sprids via influencers och digitala kanaler där unga vistas dagligen.

Årligen fastnar tiotusentals unga i ett nikotinberoende och gymnasiets årskurs två röker var fjärde elev. Lägger vi till snus, e-cigaretter och andra nikotinprodukter blir det mer än 30 procent.

Nuvarande lag om rökfri skolgård reglerar bara cigaretter och utelämnar helt övriga tobaksprodukter. Att den reglerar skolgården som ett geografiskt område, innebär i praktiken att den gamla rökrutan har flyttat till skolans entré och gör det svårt för skolans personal att hindra elever från att röka under rasten. Om man i stället reglerar tiden, blir platsen oväsentlig.

De flesta vet att rökning ger svarta lungor, men betydligt färre känner till att tobak bidrar till fattigdom, barnarbete och miljöproblem. A Non Smoking Generations enkätundersökning visar att 92 procent av eleverna säger att detta är kunskap som motiverar att avstå tobak. Tyvärr är det bara fyra av tio som anger att de har fått ingående information om tobak i skolan. Enligt FN:s barnkonvention och WHO:s tobakskonvention har alla barn rätt till god hälsa och kunskap som motiverar till tobaksfrihet.

En lag om tobaksfri skoltid skulle påverka skolledningar att ta frågan på allvar och ge skolpersonal verktyg att säkerställa att lagen följs. Målet är att fler barn ska förbli tobaksfria men en viktig bieffekt är att den även hjälper tobaksbrukare som vill sluta. Vi vet från både forskning och erfarenhet att rökfria miljöer är ett viktigt stöd för alla som vill sluta. Sedan rökfria serveringar infördes i Sverige, 2005, har rökningen nästintill halverats bland vuxna.

Ett mål för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. I dag finns stora skillnader mellan andelen rökare bland högutbildade respektive lågutbildade. För att ge alla barn så jämlika hälsoförutsättningar som möjligt är skolan avgörande.

Förslag till åtgärder:

  • Lagstifta om tobaksfri skoltid!
  • Inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter.
  • Inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv.

Om du håller med, skriv under på tobaksfriskoltid.nu!


Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln