Stoppa missbruket av subventionerade jobb

Ylva Johansson (S): Kan medföra stora ekonomiska förluster för hela samhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2019-08-28 | Publicerad 2019-06-28

Felaktiga utbetalningar riskerar välfärdssystemens legitimitet och kan medföra stora ekonomiska förluster för hela samhället. Missbruk av subventionerade anställningar kan även innebära att konkurrensen i en bransch snedvrids, skriver Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

DEBATT. Under våren har media vid flera tillfällen rapporterat om hur olika former av anställningsstöd har missbrukats av oseriösa arbetsgivare. I ett uppmärksammat fall har samma person stått bakom ett tiotal bolag som fått ta del av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen med syfte att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Samtliga bolag har sedan gått i konkurs med stora skatteskulder samtidigt som Skatteverket i sin revision konstaterar att inkomster gått till privata utgifter.

Att missbruka skattemedel på detta sätt är oerhört allvarligt och måste få ett stopp.

Subventionerade anställningar är viktiga verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Genom att arbetsgivaren får ersättning för hela eller delar av lönekostnaden, kan jobbchanserna förbättras för personer som annars har svårt att få jobb. Men när möjligheten att anställa människor till ett lägre pris utnyttjas av oseriösa företag och i organiserad brottslighet drabbas både den anställda, andra företag i branschen och skattebetalarna som får stå för notan.

För att få stopp på missbruket av subventionerade anställningar skickar regeringen nu ut förslag om lagändringar på remiss. Förslagen innebär att ansvariga myndigheter får bättre kontroll över utbetalningarna till arbetsgivare:

  • Stoppa felaktiga ersättningar. Försäkringskassan ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen om uppgifterna behövs för att beräkna ersättning till en person som tar del av insatser. Försäkringskassan ska därigenom kunna kontrollera vilka uppgifter om utbetalda löner som en arbetsgivare lämnar.
  • Se till att arbetstagaren får rätt lön och villkor. Arbetsförmedlingen ska få rätt att begära in uppgifter från banker och försäkringsbolag i syfte att till exempel kontrollera att lön verkligen har utbetalats och att individen har det försäkringsskydd som den har rätt till.
  • Ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar att upptäcka fusk. Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter om det är nödvändigt för kontrollen av stöd till arbetsgivare och individer som tar del av insatser. Det stärker möjligheten att upptäcka bidragsbrott och andra former av felaktigheter i enskilda ärenden.


För den som står långt från arbetsmarknaden kan en subventionerad anställning vara en väg in på arbetsmarknaden som kan leda till en varaktig etablering på arbetsmarknaden och ett jobb utan subvention. Det kan handla om någon som precis kommit till Sverige och behöver träna på språket, någon som saknar gymnasieexamen eller har nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsgivaren kompenseras för osäkerheten inför att anställa en person som varit arbetslös under lång tid eller vars lämplighet och produktivitet kan vara svår att bedöma.

Men för att lönebidrag, nystartsjobb, och andra subventionerade anställningar ska uppfattas som legitima och rättvisa krävs att bidrag och stöd kommer rätt person och rätt arbetsgivare till del. Felaktiga utbetalningar riskerar välfärdssystemens legitimitet och kan medföra stora ekonomiska förluster för hela samhället. Missbruk av subventionerade anställningar kan även innebära att konkurrensen i en bransch snedvrids om företag kringgår regelverket för att få ekonomiska fördelar gentemot sina konkurrenter.

Trots de åtgärder som har vidtagits för att motverka felaktiga utbetalningar, behövs fortfarande förbättrade kontrollmöjligheter och samrådet mellan Arbetsförmedlingen och parterna behöver reformeras. Oseriösa arbetsgivare och organiserad ekonomisk brottslighet ska inte kunna utnyttja vår gemensamma välfärd för egna intressen.

Att ge ansvariga myndigheter bättre verktyg för att komma åt missbruk av subventionerade anställningar står därför högt på min agenda som arbetsmarknadsminister.


Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.