Fasa ut kalhyggesbruket

Slutreplik om skogsindustrin och dess påverkan på klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-07-09

Genom att skydda skogar med stort kolförråd förhindras utsläpp av växthusgaser

DEBATT. Linda Eriksson och Helena Sjögren från Skogsindustrierna skriver i Aftonbladet 21 juni att skogen är för värdefull för att endast användas som energi.

Där är vi överens. Över 90 procent av den produktiva skogsmarken är påverkad av skogsbruk och många värdefulla naturskogar har omvandlats till artfattiga trädplanteringar.

Över 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade i Sverige mycket på grund av det intensiva skogsbruket. Produktion dominerar över miljö, trots att dessa mål ska vara jämställda enligt skogsvårdslagen.

Skogsindustrierna säger sig värna om klimatet. Skogsbruket i Sverige baseras på kalhyggesbruk vilket har en starkt negativ klimatpåverkan. När en skog kalavverkas frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären.

Skogar upp till 800 år kan fortsätta att lagra kol och fungera som aktiva kolsänkor. Få sådana gamla skogar finns kvar i Sverige. Andelen gammal skog med grova träd och död ved har minskat drastiskt sedan 1800-talet. I dag är ca 60 % av den produktiva skogen yngre än 60 år. Studier visar också att trädplantager ofta lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen.

Genom att skydda skogar med stort kolförråd förhindras utsläpp av växthusgaser.

Europeiska vetenskapsrådet EASAC menar att bioenergi från skog kan öka koldioxidutsläppen i EU och äventyra målen i Parisavtalet. De uppmanar nu beslutsfattare att omvärdera sin hållning till skogsbiomassa som energikälla.

Om trä används som byggmaterial i stället för energikrävande betong kan en begränsad klimatvinst göras. I övrigt är skogsprodukter försumbara som kollager eftersom det mesta av kolet lagras i kortlivade produkter som exempelvis papper. Bara en mindre del, cirka 20-30 procent blir till långlivade produkter som timmer.

Att förorda en ökad produktion av skogsprodukter och biobränslen är högst oansvarigt med tanke på den förödande situationen för den biologiska mångfalden och klimatet. Planetens gränsvärden för förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar har passerats. Vi behöver inte mer tillväxt och konsumtion i en värld som miljömässigt barkar åt helt fel håll.

Upp till bevis, Skogsindustrierna! Om ni verkligen bryr er om klimatet, fasa ut plantage- och kalhyggesbruket. Satsa storskaligt på ett kalhyggesfritt, naturnära och mer varierat skogsbruk. Främja blandskogar. Bevara alla skogar med höga naturvärden obrukade. Fasa ut tillverkningen av kortsiktiga pappersprodukter och satsa på återvinning och återanvändning.

Först då börjar ni agera i rätt riktning.


Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor Greenpeace
Frodre Pleym, Sverige Chef Greenpeace
Viktor Säfve, medgrundare av Skydda Skogen
Stig-Olof Holm, talesperson, Skydda Skogen
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Samuel Jarrick, talesperson, Klimataktion
Pella Thiel, vice ordförande, End Ecocide Sweden
Alice Andersson, Ordförande PUSH Sverige
Mikael Sundström, Jordens Vänner


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här