Uppsagd eller avskedad? Här är dina rättigheter

Guide: Det här gäller vid uppsägning enligt LAS

Har du blivit avskedad eller uppsagd? Det här gäller då.
Har du blivit avskedad eller uppsagd? Det här gäller då.

När får en arbetsgivare säga upp en anställd, vilka rättigheter har man – och vad är egentligen skillnaden mellan att bli uppsagd och avskedad?

Här är allt du behöver veta.

När kan jag bli uppsagd?

Reglerna om vad som gäller vid uppsägning finns i LAS, lagen om anställningsskydd. Du kan som arbetstagare bli uppsagd av två anledningar – arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägning på grund av arbetsbrist betyder helt enkelt att det inte finns tillräckligt med arbete att utföra.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl handlar det i stället om att arbetstagaren på något sätt misskött sig på arbetet eller på annat sätt visat sig olämplig för det. Gemensamt för båda grunderna är att det krävs sakliga skäl för uppsägningen.

Det här är sakliga skäl

När det gäller sakliga skäl är det enklare att beskriva vad som inte är sakliga skäl, än vad som faktiskt är det. Sakliga skäl anses inte föreligga om arbetstagaren kan omplaceras till någon annan avdelning eller enhet inom företaget där lediga tjänster finns. Man brukar säga att det finns en omplaceringsskyldighet. Den gäller oavsett om det är personliga skäl eller arbetsbrist som är orsaken till uppsägningen.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl får inte arbetsgivaren enbart basera beslutet på omständigheter han eller hon vetat om i mer än två månader. Regeln kallas för tvåmånadersregeln och finns till för att få till en snabb hantering av konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Sist in – först ut

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren följa en turordningslista enligt principen sist in – först ut. De som har jobbat kortast tid inom företaget/delen av företaget som drabbas av uppsägningar, är de som ska sägas upp först. För små företag, med färre än tio anställda, finns det särskilda undantag.

Huruvida du har blivit uppsagd eller avskedad är av avgörande betydelse för dina rättigheter.
Huruvida du har blivit uppsagd eller avskedad är av avgörande betydelse för dina rättigheter.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Har du som fast anställd blivit uppsagd har du som minst rätt till en månads uppsägningstid. Har du jobbat längre har du också rätt till en längre uppsägningstid, nämligen som minst till:

  • Två månader, om din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år
  • Tre månader, om din sammanlagda anställningstid är minst fyra år men kortare än sex år
  • Fyra månader, om din sammanlagda anställningstid är minst sex år men kortare än åtta år
  • Fem månader, om din sammanlagda anställningstid är minst åtta år men kortare än tio år
  • Sex månader, om din sammanlagda anställningstid är minst tio år

Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Vad är skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad?

Huruvida du har blivit uppsagd eller avskedad är av avgörande betydelse för dina rättigheter. Blir du uppsagd så behåller du dina rättigheter och skyldigheter som anställd under uppsägningstiden. Om du blir avskedad upphör anställningen omedelbart.

Kraven för att få avskeda någon är därför betydligt högre ställda än för att säga upp någon. Ett avskedande kan endast ske på grund av personliga skäl, och förutsätter att arbetstagaren gravt misskött sina uppgifter. Att begå brott under arbetstid är ett exempel på ett kvalificerat misskötande som är grund för avskedande. Precis som vid uppsägning på grund av personliga skäl gäller den så kallade tvåmånadersregeln.

Vad kan jag göra om jag har blivit uppsagd?

Om du har blivit uppsagd och anser att allting inte har gått rätt till kan du göra en ogiltighetsinvändning. En anledning kan vara att sakliga skäl för uppsägning inte föreligger, eller att arbetsgivaren har frångått turordningslistorna. Ogiltighetsinvändningen väcks vid domstol, och du har rätt att kvarstå i anställning till dess att frågan slutligt avgjorts.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du dessutom rätt till skälig ledighet för att söka nytt arbete. Du kan också anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning. För att ha företrädesrätt måste du ha arbetat minst 12 månader hos arbetsgivaren under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller i nio månader och innebär att du står först i kön om den verksamhet där du arbetat börjar anställa igen.

Vad gäller om jag är provanställd?

Reglerna vid provanställning skiljer sig från de som gäller vid en vanlig tillsvidareanställning (fast anställning). En provanställning får vara i högst sex månader. Om inget annat har avtalats övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning när sex månader har gått. Arbetsgivaren kan dock säga upp en provanställd med två veckors uppsägningstid och behöver inte heller uppvisa sakliga skäl för beslutet. Uppsägningen måste dock ske senast två veckor före provanställningens slut. Annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu