Ökad sekretess kring EU-dokument

Publicerad 2013-11-21

Stockholm. Handlingar från bland annat EU ska lättare kunna hållas hemliga, enligt ett lagförslag som riksdagen ska besluta om i dag.

Andra länder kan bestämma över den svenska offentlighetsprincipen, anser kritiker.

Lagförslaget ska garantera att myndigheter kan sekretessbelägga handlingar från EU och andra länder, som Sverige fått inom ramen för internationella samarbetsavtal. Till exempel avtal om frihandel eller brottsbekämpning.

I den föreslagna lagtexten står att sekretess gäller om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i ett internationella samarbete "försämras" eller om ett avtal "försämras" om uppgiften röjs.

– Den formuleringen kan i princip inkludera allting, säger Nils Funcke, journalist och expert på tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

Han anser att om den nya sekretessbestämmelsen överhuvudtaget behövs, så måste den vara betydligt skarpare skriven.

Varje begäran om utlämnande av en uppgift ska fortfarande prövas hos den svenska myndigheten. Men om landet eller det mellanstatliga organet som tillhandahållit uppgifterna har begärt vetorätt när det gäller offentliggörande så är det, enligt regeringens proposition, "inte något som hindrar" att den svenska myndigheten tar kontakt för att utreda om sekretess ska gälla.

Enligt Funcke blir det då i praktiken det andra landet som avgör frågan.

Miljöpartiet varnar för samma effekt.

– Detta är ett rejält yxhugg för att minska offentlighetsprincipens räckvidd, sade konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) när lagförslaget debatterades i går.

Eriksson ser risker för att myndigheter kommer att använda den nya bestämmelsen slentrianmässigt.

Redan i dag finns möjligheter att sekretessbelägga dokument från andra länder med hänvisning till att ett offentliggörande kan skada den mellanstatliga relationen. Men domar i Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det är handlingens innehåll och inte varifrån den kommer som ska avgöra om den kan lämnas ut.

Regeringen har påpekat att andra länder ofta kräver att det i internationella avtal skrivs in att de har vetorätt när det gäller om handlingar från dem ska få offentliggöras. Den nya sekretessbestämmelsen innebär att sådana handlingar ska kunna skyddas av utrikessekretess även om innehållet ur svenskt perspektiv framstår som harmlöst.

Bestämmelsen är tänkt att underlätta för Sveriges medverkan i internationella samarbeten.

TT