Kommuner tillåter allt bullrigare lägenheter

Publicerad 2017-06-03

Hälsa. Kommuner bygger allt oftare hus där lägenheterna blir bullriga. Trots att det varit möjligt att bygga annorlunda och sänka bullernivån. Det visar en ny rapport från Boverket.

För ett par år sedan blev det möjligt att bygga på platser som är hårdare utsatta för buller, förutsatt att byggnaden anpassas för bullret. Redan innan regeländringen förutsåg myndigheterna att det kunde innebära att lågfrekvent buller inomhus skulle öka, en form av buller som påverkar hälsan och ger ökad risk för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Nu konstaterar Boverket i en första utvärdering, att kommunerna blivit mindre ambitiösa med att hålla lägre bullernivåer. Nya lägenheter som byggs tillåts i större grad ha en högre bullernivå, fastän det vore möjligt att sänka nivåerna genom att bygga annorlunda.

I stället för att eftersträva bästa möjliga boendemiljö eftersträvar kommunerna att följa lagens riktmärke, konstaterar länsstyrelserna enligt Boverkets rapport.

I juli 2017 börjar nya riktvärden gälla som tillåter högre buller i lägenheter intill vägar och järnvägar.

TT