Så vill regeringen bekämpa rasismen i samhället

Publicerad 2016-11-23

Det förebyggande arbetet mot rasism och hatbrott i samhället ska stärkas, genom en nationell handlingsplan.

Bland annat ska Försvarets forskningsinstitut analysera propaganda som sprids på nätet – främst från islamistiska extremister.

– Rasism är ett enormt hinder om man vill bygga ett starkt samhälle, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

På torsdagen presenterade Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman (S) regeringens handlingsplan mot rasism och hatbrott.

Det är första gången som en sådan handlingsplan tas fram i Sverige och som en myndighet får ansvar för arbetet, det blir Forum för levande historia.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde med att slå fast att rasismen är ett hinder för ett starkt samhälle och därför bör motarbetas.

– Rasism är ett enormt hinder om man vill bygga ett starkt samhälle. Vi arbetar med ett stort samhällsbygge för ett Sverige som håller ihop och det betyder att vi aktivt och strategiskt måste bekämpa rasismen i vårt samhälle, säger hon.

Ökad kunskap om rasism och hatbrott

Handlingsplanen vilar på fem ben. Det handlar om förebyggande arbete mot rasism och främlingsfientlighet genom ökad kunskap och forskning, förbättrad uppföljning och samordning av insatser, ökat stöd till civilsamhällets arbete, det förebyggande arbetet mot hatbrott på nätet förstärks och dessutom ska rättsväsendet bli mer aktivt i frågan.

– Handlingsplanen är framförallt ett verktyg för att förebygga och motverka polariseringen i samhället. I planen ges olika aktörer bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete, säger Bah Kuhnke.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) framhöll att rättsväsendets arbete mot rasism och främlingsfientlighet ska leda till en gemensam definition av vad hatbrott är.

– Det ska resultera i en enhetlig defintion av hatbrott genom hela kedjan, så att inte polis har en defintion och åklagaren en annan. Det är också viktigt för att vi ska kunna ha en enhetlig statistik på området, säger han.

Islamistisk propaganda ska kartläggas

Enligt Ygeman kommer man också att ge uppdrag till FOI, Försvarets forskningsinstitut, uppdrag att kartlägga den våldsbejakande extremistiska propagandan på nätet.

– Det är för att vi ser utmaningen i att kunna bemöta och hantera den propaganda som framförallt den islamistiska extremismen sprider på nätet. Den är väldigt avancerad, säger Bah Kuhnke.

– Den enda organisation vi såg inom statsförvaltningen som hade kompetens att kunna analysera budskapen och ge oss ett underlag för att utveckla motverktyg var FOI. Så det kommer att bli väldigt viktigt.

Under arbetet med att ta fram en handlingsplan har Alice Bah Kuhnke under ett års tid fört dialog med företrädare för civilsamhället och politiken för att bland annat hämta in kunskap från utsatta grupper. Då slogs fast att den nationella handlingsplanen ska "omfatta afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel homofobi och transfobi".